لیست برنامه های درسی گروه فنی و مهندسی
تعداد نتیجه :88
توضيحات

تاریخ

 شماره ایلاغ

کد رشته نام رشته مقطع
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد   25330 مهندسی نساجی كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد   25329 مهندسی صنایع كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد   25328 مهندسی شیمی كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد   25327 مهندسی نفت كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد   25326 مهندسی پزشکی كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد   25324 مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد   27325 مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست دكتری 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  24323 مهندسی تکنولوژِی آسانسور و بالابرها كارشناسی ناپیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد گرایشهای : الیافذ - پوشاک - ساختارهای نانولیفی - شیمی و رنگ - فناوری - مدیریت تولید - منسوجات صنعتی   27322 مهندسی نساجی تحصیلات تکمیلی 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد سیستم های مالی (40352)   27321 تحصیلات تکمیلی مهندسی صنایع 7 گرایش تحصیلات تکمیلی 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد ارشد گرایش های پدیده های انتقال (40273) - پلیمر(40021) - ترموسینتیک و کاتالیست(40020) - صنایع غذایی (40214) - صنایع شیمیایی معدنی (40267) - طراحی فرآیند (40253) - فرایندهای جدا سازی (40275) - فرآوری و انتقال گاز (40025) - محیط زیست(40022) - مدل سازی، شبیه سازی و کنترل - نانوفناوری(40355) - بیوتکنولوژی - زیست پزشکی - مهندسی انرژی دکتری گرایش های بیوتکنولوژی   27320 مهندسی شیمی 11 گرایش تحصیلات تکمیلی 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد   27319 تحصیلات تکمیلی مهندسی نفت تحصیلات تکمیلی 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد   27318 تحصیلات تکمیلی مهندسی پزشکی تحصیلات تکمیلی 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
مصوب جلسه 240 قابل اجرا تا ورودی 92 و منسوخ از 93 و به بعد   25261 مهندسی هسته ای با گرایش های مواد و چرخه سوخت - مهندسی پرتو پزشکی - مهندسی راکتور كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
مصوب جلسه 839 قابل اجرا از ورودی 93 و به بعد   25318 مهندسی هسته ای با گرایش های مهندسی راکتور- مهندسی چرخه سوخت - مهندسی پرتوپزشکی - کاربرد پرتوها - گداخت هسته ای - مهندسی فیزیک بهداشت كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 93 و به بعد   23260 مهندسی شیمی كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا تا ورودی 95 و منسوخ از ورودی 95 و به بعد   25265 مهندسی مالی كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا برای ورودهای 93 به بعد   23263 مهندسی کامپیوتر گرایش های معماری سیستم های کامپیوتری،نرم افزار،رایانش امن و فناوری اطلاعات كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا تا ورودی 95 و منسوخ از ورودی 95 و به بعد   25299 مهندسی لجستیک و زنجیره تامین كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  23296 مهندسی اپتیک و لیزر كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  25294 مهندسی سیستم های انرژی دكتری 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  25293 مهندسی تکنولوژی میکرو ماشین كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  25292 مهندسی انرژی های تجدید پذیر كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  25291 مهندسی معدن - مهندسی مکانیک سنگ كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  25290 شكل دادن فلزات كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
.   21289 کاردانی هواپیما كاردانی ناپیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
.   21288 کاردان فنی کشتی كاردانی ناپیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
.   23287 مهندسی دریا-دریانوردی كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
.   25285 نانو مهندسی شیمی كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
.   25284 مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  25283 عمران-مهندسی GIS كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  25282 مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول96-95   25281 مهندسی پزشکی-بیومکانیک كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  25280 عمران-مهندسی سنجش از دور كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  25279 عمران-ژئودزی كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
مصوب سال 94، قابل اجرا از نیمسال اول96-95 نانو فناوری(40011) - فرآورش(40026) - کامپوزیت (40027) - بیومواد(40041) - رنگ (40034) - پلیمریزاسیون (40028)   25277 مهندسی پلیمر 8 گرایش تحصیلات تکمیلی 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول96-95 ساخت و تولید (40669) - طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات (40789) - طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات (40790)   25276 مهندسی مکانیک تحصیلات تکمیلی 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول96-95   25161 مهندسی پزشکی-بیوالکتریک كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد و دکتری عمران مصوب سال 92   25255 مهندسی عمران تحصیلات تکمیلی 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
مصوب سال 94، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95   23271 مهندسی ماشین آلات دریایی كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
مصوب سال 94، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95   23275 مهندسی دریا كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
مصوب سال 95، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95   23274 مهندسی نقشه برداری كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
مصوب سال 94، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95   23273 مهندسی پلیمر كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
مصوب سال 93، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95   23272 مهندسی مواد و متالوژی كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
مصوب سال 95، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 فایل مربوط به سایت وزات علوم جایگزین قبلی گردید. 97/6/11   23270 مهندسی پزشکی كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  15362 كارشناسی ارشد مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست کارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  25244 مهندسی پزشکی - مهندسی بافت كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  23229 مهندسی ورزش كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  23229 مهندسی ورزش كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  23129 مهندسی فناوری اطلاعات كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  25247 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مخابرات امن كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  25241 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  25248 مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی و تولید نرم افزار كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  22269 ناوبری گرایش ناوبری كاردانی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودیهای 94 و سرفصل های قبلی مطابق ماده 2 سرفصل از ورودی 94 و به بعد منسوخ می باشند   25268 تحصیلات تکمیلی(ارشد و دکتری) مهندسی کامپیوتر كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودیهای 94 و سرفصل های قبلی مطابق ماده 2 سرفصل از ورودی 94 و به بعد منسوخ می باشند   25267 تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری ) مهندسی برق كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  25266 طراحی سیستم های دینامیكی خودرو كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  25264 مهندسی برق - قدرت كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  25242 مهندسی پزشکی گرایش مهندسی توانبخشی كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  23240 مهندسی رباتیک كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 1392 و به بعد   23120 مهندسی برق - جدید كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  24250 مهندسی اجرائی عمران كارشناسی ناپیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا از وزودی 90 به بعد و جایگزین برنامه قبلی رشته های ( مهندسی مکانیک موضوع بخشنامه شماره 196689-36 مورخ 7-6-90   23247 مهندسی مکانیک (جدید) كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 90 به بعد   23295 مهندسی عمران (جدید88) كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  25246 مهندسی آب كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
از ورودی 90و به بعد این سرفصل جایگزین برنامه درسی كارشناسی رشته های برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها - تكنولوژی صنعتی - تولید صنعتی شده است   23245 مهندسی صنایع - بدون گرایش(جدید) كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  24243 مهندسی تكنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات با 10 گرایش كارشناسی ناپیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  24244 مهندسی تكنولوژی صنایع لاستیك كارشناسی ناپیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  24242 مهندسی تكنولوژی عمران - نگهداری و بهره برداری سد و شبكه كارشناسی ناپیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  24241 مهندسی تكنولوژی مخابرات گرایش انتقال كارشناسی ناپیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  24240 مهندسی تكنولوژی طراحی و نقشه كشی صنعتی كارشناسی ناپیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  24239 مهندسی تكنولوژی مخابرات گرایش سوئیچ شبكه های ثابت كارشناسی ناپیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  24238 ایمنی صنعتی و محیط كار كارشناسی ناپیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  21237 فناوری اطلاعات و ارتباطات كاردانی ناپیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  25236 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبكه های كامپیوتری كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  25235 مهندسی سیستم های انرژی گرایش های سیستم های انرژی - تكنولوژی انرژی - انرژی محیط زیست كارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  23234 مهندسی تکنولوژی نساجی كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  24225 مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر كارشناسی ناپیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  23233 مهندسی پرتوپزشکی كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  23232 مهندسی هسته ای كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  23231 مهندسی نساجی -مهندسی پوشاک كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا برای ورودیهای مهر 1388 و به بعد در هر 4 گرایش بیوالکتریک ، بیومکانیک ،بیومتریال و بالینی   23230 مهندسی پزشکی 4 گرایش - جدید كارشناسی پیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
این سرفصل فقط برای ورودیهای 88 و به بعد قابل اجرا است.   24228 مهندسی تکنولوژی برق - قدرت كارشناسی ناپیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
قابل اجرا برای   25226 فیزیک دریا کارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
با ابلاغ وزارت علوم تغییر نام یافته است   24224 مهندسی تکنولوژی عمران - عمران کارشناسی ناپیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
کاردان فنی   21223 پالایش کاردانی ناپیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
  21227 پیش ساخته ها (عمران) کاردانی ناپیوسته 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی
.   25286 مهندسی حفاری و استخراج نفت کارشناسی ارشد 
      کددروس وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
      دریافت کد         فنی و مهندسی