لیست برنامه های درسی دوره دکتری گروه کشاورزی
تعداد نتیجه :30
توضيحات

تاریخ

 شماره ایلاغ

کد رشته نام رشته مقطع
  47145 بیو تکنولوژی کشاورزی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
قابل اجرا تا ورودی 95 و منسوخ از 96 و به بعد   47138 بیماری شناسی گیاهی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
این برنامه از ورودی 89 منسوخ شده است و برنامه تكثیر و پرورش آبزیان جایگزین آن می باشد   947178 شیلات - منسوخ دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
  50670 آگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی:5670 گرایش علوم علف های هرز:50669 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
قابل اجرا تا ورودی 95 و منسوخ از 96 و به بعد   47175 اصلاح نباتات دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
  47177 اصلاح نژاد دام دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
منسوخ از ورودی 93 به قبل   47140 اقتصاد کشاورزی 4 گرایش مدیریت مزرعه - اقتصاد منابع طبیعی - سیاست و توسعه کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
  50179 اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی50179 گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی:50172 گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست:50173 گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی:50176 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
  47149 جنگلداری دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
  47137 خاکشناسی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
قابل اجرا تا ورودی 95 و منسوخ از 96 و به بعد   47136 علوم باغبانی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
  501181 علوم دامی گرایش تغذیه دام:50118 گرایش تغذیه طیور:50121 گرایش ژنتیک اصلاح دام و طیور:50153 گرایش ژنتیک اصلاح دام و طیور:50153 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
قابل اجرا تا ورودی 95 و منسوخ از 96 و به بعد   47141 علوم و صنایع غذایی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
  47147 علوم و صنایع چوب دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
  50431 علوم و مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آیزیان:50431 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
  47144 علوم و مهندسی و آبخیزداری دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
  50478 علوم ومهندسی جنگل گرایش مدیریت جنگل:50478 گرایش علوم زیستی جنگل:50479 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
قابل اجرا تا ورودی 95 و منسوخ از 96 و به بعد   47148 علوم مرتع دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
  47146 زراعت دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
قابل اجرا تا ورودی 95 و منسوخ از 96 و به بعد   47139 حشره شناسی کشاورزی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
  47134 تغذیه دام دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
  47150 ترویج و آموزش کشاورزی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
  50177 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی:50177 گرایش آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست:50178 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
قابل اجرا تا ورودی 95 و منسوخ از 96 و به بعد   47176 توسعه کشاورزی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
  47135 محیط زیست دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
.   47174 مهندسی منابع آب دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
  50300 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت تحلیل سامانه ها:50300 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
  50295 مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشینهای کشاورزی:50295 گرایش انرژی های تجدیدپذیر:50389 گرایش فناوری پس از برداشت:50390 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
  47179 مکانیزاسیون کشاورزی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی
  47142 مکانیک ماشینهای کشاورزی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        کشاورزی