لیست برنامه های درسی دوره كارشناسی پیوسته گروه هنر و معماری
تعداد نتیجه :2
توضيحات

تاریخ

 شماره ایلاغ

کد رشته نام رشته مقطع
مصوب سال 93، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95   73154 ارتباط تصویری كارشناسی پیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        هنر و معماری
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95   77164 فلسفه هنر دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        هنر و معماری