لیست برنامه های درسی دوره كاردانی پیوسته گروه هنر و معماری
تعداد نتیجه :3
توضيحات

تاریخ

 شماره ایلاغ

کد رشته نام رشته مقطع
  71184 آموزش هنرهای تجسمی كاردانی پیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        هنر و معماری
.   72177 طراحی صنعتی كاردانی پیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        هنر و معماری
  72183 گرافیک-گرافیک كاردانی پیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        هنر و معماری