لیست برنامه های درسی دوره كاردانی ناپیوسته گروه هنر و معماری
تعداد نتیجه :6
توضيحات

تاریخ

 شماره ایلاغ

کد رشته نام رشته مقطع
  71166 نقاشی(هنرهای تجسمی) كاردانی ناپیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        هنر و معماری
.   71175 موسیقی 4 گرایش کاردانی ناپیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        هنر و معماری
.   71174 فرش دستباف كاردانی ناپیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        هنر و معماری
.   71176 گرافیک كاردانی ناپیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        هنر و معماری
  60325 کاردان فنی شهرسازی كارداني ناپيوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        هنر و معماری
  60194 کاردانی حرفه ای صنایع دستی - فرش دستباف كارداني ناپيوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        هنر و معماری