لیست برنامه های درسی دوره تحصیلات تکمیلی گروه فنی و مهندسی
تعداد نتیجه :6
توضيحات

تاریخ

 شماره ایلاغ

کد رشته نام رشته مقطع
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد سیستم های مالی (40352)   27321 تحصیلات تکمیلی مهندسی صنایع 7 گرایش تحصیلات تکمیلی 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد   27319 تحصیلات تکمیلی مهندسی نفت تحصیلات تکمیلی 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد   27318 تحصیلات تکمیلی مهندسی پزشکی تحصیلات تکمیلی 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد ارشد گرایش های پدیده های انتقال (40273) - پلیمر(40021) - ترموسینتیک و کاتالیست(40020) - صنایع غذایی (40214) - صنایع شیمیایی معدنی (40267) - طراحی فرآیند (40253) - فرایندهای جدا سازی (40275) - فرآوری و انتقال گاز (40025) - محیط زیست(40022) - مدل سازی، شبیه سازی و کنترل - نانوفناوری(40355) - بیوتکنولوژی - زیست پزشکی - مهندسی انرژی دکتری گرایش های بیوتکنولوژی   27320 مهندسی شیمی 11 گرایش تحصیلات تکمیلی 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی
  25294 مهندسی سیستم های انرژی دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد گرایشهای : الیافذ - پوشاک - ساختارهای نانولیفی - شیمی و رنگ - فناوری - مدیریت تولید - منسوجات صنعتی   27322 مهندسی نساجی تحصیلات تکمیلی 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی