لیست برنامه های درسی دوره تحصیلات تکمیلی گروه فنی و مهندسی
تعداد نتیجه :6
توضيحات

تاریخ

 شماره ایلاغ

کد رشته نام رشته مقطع
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد   27320 تحصیلات تکمیلی مهندسی شیمی تحصیلات تکمیلی 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد   27321 تحصیلات تکمیلی مهندسی صنایع تحصیلات تکمیلی 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد   27322 تحصیلات تکمیلی مهندسی نساجی تحصیلات تکمیلی 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد   27319 تحصیلات تکمیلی مهندسی نفت تحصیلات تکمیلی 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد   27318 تحصیلات تکمیلی مهندسی پزشکی تحصیلات تکمیلی 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی
  25294 مهندسی سیستم های انرژی دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی