لیست برنامه های درسی دوره كاردانی پیوسته گروه فنی و مهندسی
تعداد نتیجه :1
توضيحات

تاریخ

 شماره ایلاغ

کد رشته نام رشته مقطع
  22269 ناوبری گرایش ناوبری كاردانی پیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی