لیست برنامه های درسی دوره کاردانی ناپیوسته گروه فنی و مهندسی
تعداد نتیجه :5
توضيحات

تاریخ

 شماره ایلاغ

کد رشته نام رشته مقطع
  21227 پیش ساخته ها (عمران) کاردانی ناپیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی
کاردان فنی   21223 پالایش کاردانی ناپیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی
  21237 فناوری اطلاعات و ارتباطات كاردانی ناپیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی
.   21288 کاردان فنی کشتی كاردانی ناپیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی
.   21289 کاردانی هواپیما كاردانی ناپیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی