لیست برنامه های درسی دوره کاردانی ناپیوسته گروه علوم پایه
تعداد نتیجه :3
توضيحات

تاریخ

 شماره ایلاغ

کد رشته نام رشته مقطع
  31132 ریاضی کاردانی ناپیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم پایه
  31111 آمار کاردانی ناپیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم پایه
  13131 علوم تجربی کاردانی ناپیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم پایه