لیست برنامه های درسی دوره دکتری گروه علوم انسانی
تعداد نتیجه :81
توضيحات

تاریخ

 شماره ایلاغ

کد رشته نام رشته مقطع
  17394 بیومکانیک ورزشی 21471 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
مصوب سال 93، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95   17388 برنامه ریزی درسی 20603 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17190 باستان شناسی با گرایش های دوران اسلامی 21366 - پیش از تاریخ 21371 - دوران تاریخی 21372 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17428 دکتری سیاستگذاری فرهنگی 20552 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17179 روابط بین الملل 20810 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17177 روان شناسی 20706 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17182 روان شناسی بالینی 20701 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17183 روان شناسی تربیتی 20702 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17414 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 20729 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17311 روان شناسی گرایش سلامت 20709 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17399 روانشناسی ورزشی دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17396 رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی 21456- یادگیری حرکتی 21467- کنترل حرکتی 21468- آموزش تربیت بدنی 21469 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
. قابل اجرا تا ووردی95 و منسوخ از ورودی 96 و به بعد   17402 آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)با 7 گرایش دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17417 آموزش زبان روسی دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17421 آموزش زبان آلمانی دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17206 آموزش زبان انگلیسی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95   17374 آموزش زبان انگلیسی دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17194 ادبیات فرانسه دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17359 اقتصاد نفت و گاز با گرایش های بازارها و مالیه نفت و گاز 20952 -حقوق و قراردادهای نفت و گاز 20953 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17178 الهیات و معارف اسلامی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
قابل اجرا از ورودی 1392 و به بعد
قابل اجرا تا ووردی95 و منسوخ از ورودی 96 و به بعد
  17185 جغرافیا برنامه و برنامه ریزی روستایی 4 گرایش دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
منسوخ   17172 جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول 96- 95 قابل اجرا تا ووردی95 و منسوخ از ورودی 96 و به بعد   17377 جغرافیا و برنامه ریزی شهری دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
منسوخ برای ورودی 1392 و به بعد   917185 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی-منسوخ دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17187 جغرافیای طبیعی و انسانی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
منسوخ   17186 جغرافیای سیاسی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
قابل اجرا تا ووردی95 و منسوخ از ورودی 96 و به بعد   17403 جغرافیای سیاسی(2 گرایش) دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17198 جامعه شناسی با گرایش های جامعه شناسی اقتصادی و توسعه 20565-جامعه شناسی فرهنگی 20566-جامعه شناسی گروه های اجتماعی 20567-جامعه شناسی سیاسی 20568-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران 20569 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17351 عرفان اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره ) 20480 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17196 علوم ارتباطات دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17419 علوم اجتماعی-اقتصاد مالی دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
قابل اجرا تا وورد ی95 و منسوخ از ورودی 96 و به بعد   17199 علوم اقتصاد و علوم بازرگانی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17405 علوم اقتصادی دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17456 علوم اقتصادی با گرایش مالی. دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17180 علوم سیاسی با گرایش های جامعه شناسی سیاسی 20830 - اندیشه های سیاسی 20831 - مسائل ایران 20832 - سیاستگذاری عمومی 20833 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17406 علوم قرآن و حدیث دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17416 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
مصوب سال 92، قابل اجرا ازنیمال اول 96-95   17384 زبان شناسی دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17197 زبان و ادبیات عرب 20205 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17184 زبان و ادبیات فارسی 20101 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17358 زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی 20111 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17404 زبان و ادبیات فارسی-ادبیات غنایی 20110 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17420 زبان و ادبیات فارسی-ادبیات حماسی 20112 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17207 زبانشناسی همگانی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.قابل اجرا تا وورد ی95 و منسوخ از ورودی 96 و به بعد   17415 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
قابل اجرا تا ووردی95 و منسوخ از ورودی 96 و به بعد   17205 حسابداری دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17176 حقوق بین الملل عمومی 20815 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17193 حقوق جزا و جرم شناسی 20805 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17191 حقوق خصوصی 20807 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17192 حقوق عمومی 20808 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17275 تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17181 تاریخ با گرایش های تاریخ اسلام 21119-تاریخ ایران بعد از اسلام 21115-تاریخ ایران قبل از اسلام 21125 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17418 تصوف وعرفان اسلامی 20457 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17188 مدیریت دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17203 مدیریت بازرگانی با گرایش های مدیریت بازاریابی 21247 - مدیریت سیاستگذاری عمومی - رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17195 مدیریت دولتی با گرایش های مدیریت منابع انسانی 21216 - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 21287 - رفتار سازمانی 21288 - مدیریت تطبیقی و توسعه 21289 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17251 مدیریت آموزشی 21212 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
مصوب سال 94، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95   17375 مدیریت صنعتی با گرایش های استراتژی صنعتی 21047 - مدیریت سیستم ها 21048 - تولید و عملیات 21049 - تحقیق در عملیات 21269 - مالی 21278 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17204 مدیریت تکنولوژی با گرایش های مدیریت انتقال تکنولوژی 21064 - مدیریت تحقیق و توسعه 21065 - مدیریت نوآوری 21066 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17202 مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی 21242 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
مصوب سال 93، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95   17376 مدیریت ورزشی 21422 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17348 مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش های کسب و کار هوشمند 21368 - مدیریت خدمات و توسعه فناوری 21369 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17189 مشاوره 21602 دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17413 مردم شناسی 20510 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17398 مالی گرایش مهندسی مالی،بانکداری،مالی بین المللی،بیمه و حقوق مالی دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17407 فرهنگ و ارتباطات 20543 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17174 فرهنگ و زبانهای باستانی ایران دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17408 فقه شافعی 20443 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17409 فقه و حقوق جزا دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17410 فقه و حقوق خصوصی دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17411 فقه و مبانی حقوق و اندیشه های امام خمینی 20456 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
منسوخ   17175 فلسفه دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17412 فلسفه اسلامی 21008 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17344 فلسفه علم 21003 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17346 فلسفه تطبیقی 21004 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
مصوب سال 93، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95   17387 فلسفه تعلیم و تربیت 20628 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17173 فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17349 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی عصبی-عضلانی،قلب وعروق و تنفس،بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17347 کارآفرینی 21373 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  17208 کتابداری و اطلاع رسانی دکتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
.   17350 کلام با گرایش های کلام اسلامی 20451 - فلسفه دین و مسائل جدید کلامی 20494 دكتری 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی