لیست برنامه های درسی دوره كاردانی پیوسته گروه علوم انسانی
تعداد نتیجه :2
توضيحات

تاریخ

 شماره ایلاغ

کد رشته نام رشته مقطع
  12429 آموزش حرفه و فن كاردانی پیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی
  12265 کودکیاری مربی کودک کاردانی پیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        علوم انسانی