برگشت

ليست برنامه درسي رشته هاي  دوره كارشناسي ارشد  دانشگاه آزاد اسلامي

توضيحات کد رشته گروه نام رشته مقطع
65111 دامپزشكی انگل شناسی دامپزشکی كارشناسی ارشد 
. 65134 دامپزشكی باکتری شناسی كارشناسی ارشد 
. 65135 دامپزشكی فیزیولوژی كارشناسی ارشد 
. 65136 دامپزشكی قارچ شناسی كارشناسی ارشد 
. 65133 دامپزشكی بافت شناسی دامپزشکی كارشناسی ارشد 
65119 دامپزشكی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی كارشناسی ارشد 
10507 دامپزشکی انگل شناسی 10507 کارشناسی ارشد 
10551 دامپزشکی باکتری شناسی 10551 کارشناسی ارشد 
10558 دامپزشکی بافت شناسی 10558 کارشناسی ارشد 
20959 علوم انساني علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 20959 كارشناسي ارشد 
20846 علوم انساني حقوق اقتصادی 20846 كارشناسي ارشد 
20312 علوم انساني آموزش زبان انگلیسی 20312 كارشناسي ارشد 
20322 علوم انساني آموزش زبان فرانسه 20322 كارشناسي ارشد 
21714 علوم انساني علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی 21714 كارشناسي ارشد 
21713 علوم انساني علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی 21713 كارشناسي ارشد 
21212 علوم انساني مدیریت آموزشی 21212 كارشناسي ارشد 
21005 علوم انساني فلسفه هنر 21005 كارشناسي ارشد 
21116 علوم انساني تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 21116 كارشناسي ارشد 
20457 علوم انساني تصوف و عرفان اسلامی 20457 كارشناسي ارشد 
20483 علوم انساني علوم حدیث در سه گرایش اقتصاد اسلامی 20483 - تفسیر اثری 20484 - کلام و عقاید 20485 كارشناسي ارشد 
از ورودی 96 و بعد 20449 علوم انساني علوم قرآن و حدیث 20449 كارشناسي ارشد 
21453 علوم انساني آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی با گرایش های حرکات اصلاحی 21453 - امدادگر ورزشی 21454 كارشناسي ارشد 
21574 علوم انساني آب و هواشناسی با گرایش های سینوپتیک 21574 - تغییر اقلیم 21584 - آب و هواشناسی محیطی 21585 كارشناسي ارشد 
21537 علوم انساني برنامه ریزی آمایش سرزمین 21537 كارشناسي ارشد 
20864 علوم انساني حقوق خانواده 20864 كارشناسي ارشد 
21548 علوم انساني جغرافیا و برنامه رزی شهری 21548 كارشناسي ارشد 
20427 علوم انساني فلسفه و کلام اسلامی 20427 كارشناسي ارشد 
20958 علوم انساني علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 20958 كارشناسي ارشد 
20957 علوم انساني علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی20957 كارشناسي ارشد 
20956 علوم انساني علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک 20956 كارشناسي ارشد 
20936 علوم انساني علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی 20936 كارشناسي ارشد 
20917 علوم انساني علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی 20917 كارشناسي ارشد 
21586 علوم انساني سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی با گرایش های سیستم اطلاعات جغرافیایی 21586 - سنجش از دور 21587 كارشناسي ارشد 
21588 علوم انساني جغرافیا و برنامه ریزی روستایی با گرایش های برنامه ریزی کالبدی-فضایی 21588 - توسعه اقتصاد روستایی 21589 - مدیریت توسعه پایدار روستایی 21590 كارشناسي ارشد 
21581 علوم انساني ژئومورفولوژی با گرایش های ژئومورفولوژی نظری - ژئومورفولوژی و آمایش محیط 21581 كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از وزودی مهر 99 و به بعد 9920814 علوم انساني مطالعات منطقه ای 20814 كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از ورودی نیمسال اول 1398 20634 علوم انساني تحقیقات آموزشی كارشناسي ارشد 
20498 علوم انساني مطالعات فرهنگی 20498 كارشناسي ارشد 
20741 علوم انساني روان شناسی صنعتی و سازمانی 20741 كارشناسي ارشد 
قابلا اجرا از وزودی مهر 99 و به بعد 9920203 علوم انساني مترجمی زبان عربی 20203 كارشناسي ارشد 
قابلا اجرا از وزودی مهر 99 و به بعد 9920397 علوم انساني اموزش زبان روسی 20397 كارشناسي ارشد 
20739 علوم انساني روانشناسی عمومی 20739 كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از نیمسال اول 98-99 20209 علوم انساني ادبیات عربی 20209 كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از ورودی نیمسال اول 1398 21506 علوم انساني جغرافیای سیاسی كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از ورودی نیمسال اول 1398 20101 علوم انساني زبان و ادبیات فارسی كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از ورودی نیمسال اول 1398 21212 علوم انساني مدیریت آموزش كارشناسي ارشد 
قابلا اجرا از وزودی مهر 99 و به بعد 9920619 علوم انساني تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 20619 كارشناسي ارشد 
21334 علوم انساني مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش های سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 21334 - کسب و کار الکترونیک 21341 - مدیریت منابع اطلاعاتی 21342 - مدیریت دانش 21344 - هوشمندی کسب و کار - مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات كارشناسي ارشد 
21335 علوم انساني مدیریت کسب و کار با گرایش های مالی 21335 - فناوری 21336 - عملیات و زنجیره تامین 21337 - سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 21338 - رفتار سازمانی و منابع انسانی 21339 - استراتژی 21340 - بازاریابی 21365 كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از وزودی مهر 99 و به بعد 9921564 علوم انساني مخاطرات محیطی 21564 كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از وزودی مهر 99 و به بعد 9920839 علوم انساني فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی 20839 كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از وزودی مهر 99 و به بعد 99207311 علوم انساني روانشناسی تربیتی 20731 كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از ورودی نیمسال اول 1398 21293 علوم انساني آموزش و بهسازی منابع انسانی كارشناسي ارشد 
15432 علوم انسانی تبلیغ و ارتباطات فرهنگی 21170 كارشناسی ارشد 
15439 علوم انسانی تاریخ علم با 4 گرایش كارشناسی ارشد 
15438 علوم انسانی تاریخ انقلاب اسلامی 21121 كارشناسی ارشد 
15328 علوم انسانی آموزش و بهسازی منابع انسانی 21293 كارشناسی ارشد 
15437 علوم انسانی آموزش زبان روسی 20397 كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 92 به بعد 15434 علوم انسانی رفتار حرکتی با گرایش های رشد حرکتی 21456 - یادگیری و کنترل حرکتی 21457 - آموزش تربیت بدنی 21469 كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 92 به بعد 15433 علوم انسانی فیزیولوژی ورزشی با گرایش های فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی 21435 - تغذیه ورزش 21436 - فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی 21440 - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض 21444 - فیزیولوژی ورزشی کاربردی 21455 كارشناسی ارشد 
15427 علوم انسانی فقه و حقوق اقتصادی 20459 كارشناسی ارشد 
15431 علوم انسانی تاریخ با گرایش های مطالعات خلیج فارس 21122 - اسناد و مدارک آرشیوی و نسخه شناسی 21124 - مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز كارشناسی ارشد 
15424 علوم انسانی جامعه شناسی انقلاب اسلامی 20542 كارشناسی ارشد 
منسوخ 15440 علوم انسانی تصوف و عرفان اسلامی كارشناسی ارشد 
15422 علوم انسانی کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی 15422 كارشناسی ارشد 
15446 علوم انسانی علوم حدیث گرایش نهج البلاغه 20458 كارشناسی ارشد 
15425 علوم انسانی کارشناسی ارشد روان شناسی اسلامی-روان شناسی مثبت گرا 20740 كارشناسی ارشد 
15426 علوم انسانی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده 15426 كارشناسی ارشد 
15430 علوم انسانی الهیات و معارف اسلامی شاخه فقه شافعی 20443 كارشناسی ارشد 
15436 علوم انسانی آموزش زبان آلمانی 20332 كارشناسی ارشد 
15435 علوم انسانی علوم تربیتی آموزش بزرگسالان 20636 كارشناسی ارشد 
15423 علوم انسانی کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک 15423 كارشناسی ارشد 
15278 علوم انسانی مترجمی زبان فرانسه 20323 كارشناسی ارشد 
15448 علوم انسانی کارآفرینی با گرایش های کسب و کار جدید 21364 - فناوری - گردشگری - خدمات کشاورزی - فناوری اطلاعات - سازمانی - MBA - بین الملل - بخش عمومی - آموزش عالی - توسعه - آموزش و ترویج کارآفرینی - کسب و کار الکترونیکی كارشناسی ارشد 
15449 علوم انسانی مترجمی زبان عربی 20203 كارشناسی ارشد 
15450 علوم انسانی مدرسی الهیات و معارف اسلامی كارشناسی ارشد 
15315 علوم انسانی مدیریت در سوانح طبیعی (سیل و زلزله) كارشناسی ارشد 
15219 علوم انسانی مدیریت تکنولوژی با گرایش های سیاست های تحقیق و توسعه 21274 - نوآوری تکنولوژی 21294 - انتقال تکنولوژی 21295 - استراتژی توسعه صنعتی 21333 كارشناسی ارشد 
مصوب سال 94، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 15385 علوم انسانی مدیریت بازرگانی با گرایش های کارآفرینی 21044 - مدیریت استراتژیک 21045 - تجارت الکترونیکی 21046 - بازاریابی 21254 - بازرگانی داخلی 21256 - بازرگانی بین المللی 21271 كارشناسی ارشد 
15287 علوم انسانی مدیریت مالی 21245 كارشناسی ارشد 
15452 علوم انسانی مطالعات فرهنگی و رسانه 20544 كارشناسی ارشد 
مصوب سال 93، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 15370 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی-ادبیات تطبیقی 20106 كارشناسی ارشد 
15444 علوم انسانی زیست اخلاق اسلامی كارشناسی ارشد 
15454 علوم انسانی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی كارشناسی ارشد 
15441 علوم انسانی حسابداری مدیریت 21322 كارشناسی ارشد 
15317 علوم انسانی علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات 21715 كارشناسی ارشد 
15455 علوم انسانی علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال 21718 كارشناسی ارشد 
15501 علوم انسانی مدیریت بازرگانی دریایی كارشناسی ارشد 
15277 علوم انسانی راهنمایی و مشاوره كارشناسی ارشد 
15447 علوم انسانی فلسفه و کلام اسلامی كارشناسی ارشد 
15332 علوم انسانی فقه و حقوق خصوصی كارشناسی ارشد 
15445 علوم انسانی علوم حدیث كارشناسی ارشد 
15443 علوم انسانی زبان و ادبیات آلمانی 20334 كارشناسی ارشد 
15442 علوم انسانی زبان شناسی كارشناسی ارشد 
15322 علوم انسانی حقوق ثبت اسناد و املاک 20835 كارشناسی ارشد 
15453 علوم انسانی نهج البلاغه با گرایش های اصول الدین و معارف علوی 20478 - اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی - اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی كارشناسی ارشد 
15360 علوم انسانی اقتصاد اسلامی كارشناسی ارشد 
مصوب سال 94، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 15372 علوم انسانی مدیریت صنعتی با گرایش های مدیریت عملکرد 21043 - تولید و عملیات 21049 - مدیریت پروژه 21061 - مدیریت زنجیره تامین 21069 - مدیریت کیفیت و بهره وری 21070 - تحقیق در عملیات 21269 كارشناسی ارشد 
مصوب سال 93، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 15367 علوم انسانی حسابداری 21301 كارشناسی ارشد 
مصوب سال 93، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 15365 علوم انسانی تکنولوژی آموزشی 20608 كارشناسی ارشد 
مصوب سال 93، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 15364 علوم انسانی برنامه ریزی درسی 20603 كارشناسی ارشد 
15289 علوم انسانی روابط بین الملل 20810 كارشناسی ارشد 
قابل اجرا فقط برای ورودیهای 88 و به بعد 15241 علوم انسانی جغرافیای سیاسی كارشناسی ارشد 
15310 علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 89 و بع بعد - قابل تسری 15210 علوم انسانی مدیریت فناوری اطلاعات - جدید كارشناسی ارشد 
15314 علوم انسانی mba مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی 3 گرایش بازرگانیبین المللی ، بازاریابی ،مالی كارشناسی ارشد 
مصوب سال 93، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 15369 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی-ادبیات کودک و نوجوان 20109 كارشناسی ارشد 
15361 علوم انسانی بانکداری اسلامی كارشناسی ارشد 
15323 علوم انسانی مدیریت ثبت اسناد و املاک 21198 كارشناسی ارشد 
جدید قابل اجرا از مهر 94 15355 علوم انسانی مدیریت ورزشی با گرایش های مدیریت بازاریابی در ورزش 21421 - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی 21441 - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 21443 - مدیریت رسانه های ورزشی 21445 - مدیریت رویدادهای ورزشی 21446 - مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 21486 كارشناسی ارشد 
15295 علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی كارشناسی ارشد 
15297 علوم انسانی اقتصاد انرژی كارشناسی ارشد 
15343 علوم انسانی شناخت اندیشه های امام خمینی (ره) 20442 كارشناسی ارشد 
منسوخ 15388 علوم انسانی حسابرسی كارشناسی ارشد 
15298 علوم انسانی روان شناسی شخصیت 20738 كارشناسی ارشد 
20482 علوم انسانی تاریخ تشیع 20482 كارشناسی ارشد 
منسوخ از 92 945195 علوم انسانی برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست- منسوخ كارشناسی ارشد 
قابل احرا از ورودی 93 - 15321 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری ،محیط زیست شهری ، بهسازی و نوسازی شهری،برنامه ریزی مسکن كارشناسی ارشد 
15502 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی فارسی عربی كارشناسی ارشد 
15245 علوم انسانی علوم اجتماعی شاخه جمعیت شناسی 20506 كارشناسی ارشد 
15333 علوم انسانی فقه و حقوق جزا كارشناسی ارشد 
15324 علوم انسانی حقوق مالی-اقتصادی 20840 كارشناسی ارشد 
15397 علوم انسانی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی با 3 گرایش كارشناسی ارشد 
15393 علوم انسانی بیومکانیک ورزشی 21471 كارشناسی ارشد 
مصوب سال 93، قابل اجرا از نیمسال اول96-95 15392 علوم انسانی منطق 21097 كارشناسی ارشد 
مصوب سال 93 قابل اجرا از نیمسال اول96-95 15391 علوم انسانی مطالعات زنان-زن و خانواده 20518 كارشناسی ارشد 
15301 علوم انسانی مدیریت اجرایی كارشناسی ارشد 
مصوب سال 90 با دو گرایش برنامه ریزی فضایی مجتمع های گردشگری، برنامه ریزی گردشگری منطقه ای 15363 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 21532 كارشناسی ارشد 
15325 علوم انسانی طبیعت گردی (اکوتوریسم) 21579 كارشناسی ارشد 
15339 علوم انسانی مدیریت شهری (مدیریت امور شهری) 21266 كارشناسی ارشد 
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 15368 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی-ادبیات پایداری 20115 كارشناسی ارشد 
. 15401 علوم انسانی حقوق محیط زیست 21265 كارشناسی ارشد 
15400 علوم انسانی ایران شناسی با گرایش های ایران شناسی-آداب و رسوم و میراث فرهنگی 21091 - ایران شناسی عمومی 21092 - ایران شناسی تاریخ 21093 كارشناسی ارشد 
مصوب سال 94 قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 15386 علوم انسانی مدیریت دولتی با گرایش های طراحی سازمان های دولتی 21041 - خط مشی گذاری عمومی 21042 - بودجه و مالیه عمومی 21050 - توسعه منابع انسانی 21051 - مدیریت رفتار سازمانی 21062 - مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی 21068 - مدیریت تحول 21255 كارشناسی ارشد 
15294 علوم انسانی جامعه شناسی ورزشی 21420 كارشناسی ارشد 
15227 علوم انسانی الهیات و معارف اسلامی با گرایش های فقه و مبانی حقوق اسلامی 20454 - ادیان و عرفان 20453 - تاریخ و تمدن ملل اسلامی 20481 - فلسفه و حکمت اسلامی كارشناسی ارشد 
15306 علوم انسانی علوم ارتباطات اجتماعی 20517 كارشناسی ارشد 
منسوخ از ورودی 92 به قبل 15307 علوم انسانی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی كارشناسی ارشد 
15395 علوم انسانی روان شناسی ورزشی 20736 كارشناسی ارشد 
مصوب سال 93، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 15366 علوم انسانی جغرافیای سیاسی 21506 كارشناسی ارشد 
مصوب سال 93، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 15373 علوم انسانی مطالعات زنان-حقوق زن در اسلام 20520 كارشناسی ارشد 
15334 علوم انسانی فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی 20839 كارشناسی ارشد 
مصوب سال 93، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 15371 علوم انسانی مخاطرات محیطی 21564 كارشناسی ارشد 
15291 علوم انسانی علوم کتابداری و اطلاع رسانی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 15515 علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا ازورودی 96 و به بعد 15522 علوم انسانی حسابرسی 21302 كارشناسی ارشد 
قابل اجرا ازورودی 96 و به بعد 15521 علوم انسانی آموزش زبان فرانسه كارشناسی ارشد 
قابل اجرا ازورودی 96 و به بعد 15520 علوم انسانی زبانشناسی همگانی 20389 كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 15516 علوم انسانی مدیریت كسب و كار 7 گرایش استراتژی - بازاریابی - رفتار سازمانی و منابع انسانی - سیستم های اطلاعات و فناوری كارشناسی ارشد 
15451 علوم انسانی مدیریت بحران 21177 كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 15512 علوم انسانی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 20113 كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 15513 علوم انسانی زبان های باستانی ایران 21096 كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 15514 علوم انسانی روان شناسی صنعتی و سازمانی كارشناسی ارشد 
15234 علوم انسانی جغرافیا برنامه ریزی توریسم کارشناسی ارشد 
13264 علوم انسانی زبانشناسی همگانی کارشناسی ارشد 
15214 علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد 
15258 علوم انسانی حقوق بین الملل 20804 کارشناسی ارشد 
15236 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد 
15262 علوم انسانی تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد 
قابل اجرا فقط برای ورودی 88 و به بعد 15302 علوم انسانی مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام کارشناسی ارشد 
915210 علوم انسانی مدیریت فن آوری اطلاعات - منسوخ کارشناسی ارشد 
15211 علوم انسانی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی 20619 کارشناسی ارشد 
15259 علوم انسانی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد 
15256 علوم انسانی زبان و ادبیات فارسی 20101 کارشناسی ارشد 
15280 علوم انسانی علوم تربیتی با گرایش های آموزش و پرورش ابتدایی 20622 - آموزش و پرورش پیش دبستانی 20623 - آموزش و پرورش تطبیقی کارشناسی ارشد 
15252 علوم انسانی باستان شناسی با گرایش های دوران تاریخی 21089 - پیش از تاریخ 21090 - تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر 21095 کارشناسی ارشد 
15266 علوم انسانی حسابداری کارشناسی ارشد 
15253 علوم انسانی حقوق جزا و جرم شناسی 20805 کارشناسی ارشد 
منسوخ 15260 علوم انسانی مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد 
15126 علوم انسانی اندیشه سیاسی در اسلام 20816 کارشناسی ارشد 
15130 علوم انسانی حقوق خصوصی 20807 کارشناسی ارشد 
15150 علوم انسانی فرهنگ و زبانهای باستانی کارشناسی ارشد 
15257 علوم انسانی فلسفه علم کارشناسی ارشد 
15281 علوم انسانی روانشناسی صنعتی و سازمانی کارشناسی ارشد 
15217 علوم انسانی علوم اقتصادی کارشناسی ارشد 
منسوخ 15200 علوم انسانی علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی کارشناسی ارشد 
15286 علوم انسانی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد 
15201 علوم انسانی تحقیقات آموزشی 20634 کارشناسی ارشد 
15209 علوم انسانی مدیریت غیر دولتی کارشناسی ارشد 
15287 علوم انسانی مدیریت مالی کارشناسی ارشد 
گرایشهای 1-روزنامه نگاری 2- تحقیق در ارتباطات اجتماعی 15288 علوم انسانی ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد 
15235 علوم انسانی جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد 
15156 علوم انسانی حقوق عمومی 20808 کارشناسی ارشد 
منسوخ 15218 علوم انسانی مدیریت دولتی کارشناسی ارشد 
15223 علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی 20311 کارشناسی ارشد 
2 گرایش زن و خانواده حقوق زن در اسلام از این سرفصل برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ شده و قابل اجرا نیست. 15232 علوم انسانی مطالعات زنان - منسوخ کارشناسی ارشد 
منسوخ 15221 علوم انسانی مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد 
15220 علوم انسانی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی کارشناسی ارشد 
15219 علوم انسانی مدیریت تكنولوژی با 4 گرایش نوآوری تكنولوژی - استراتژیهای توسعه صنعتی - انتقال تكنولوژی - سیستهای تحقیق و توسعه کارشناسی ارشد 
15237 علوم انسانی اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد 
15224 علوم انسانی آموزش زبان فرانسه کارشناسی ارشد 
15212 علوم انسانی عرفان اسلامی 20411 کارشناسی ارشد 
15222 علوم انسانی زبان و ادبیات فرانسه 20321 کارشناسی ارشد 
15226 علوم انسانی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی 20732 کارشناسی ارشد 
منسوخ 15229 علوم انسانی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد 
15228 علوم انسانی علوم سیاسی 20812 کارشناسی ارشد 
15255 علوم انسانی فلسفه 21002 کارشناسی ارشد 
15230 علوم انسانی تاریخ با گرایش های تاریخ ایران باستان 21108 - تاریخ عمومی جهان 21118 - تاریخ اسلام 21119 - تاریخ ایران اسلامی 21120 کارشناسی ارشد 
15225 علوم انسانی مشاوره با گرایش های مشاوره مدرسه 21609 - مشاوره خانواده 21611 - مشاوره شغلی 21614 - مشاوره توانبخشی 21615 کارشناسی ارشد 
15239 علوم انسانی جامعه شناسی 20505 کارشناسی ارشد 
15238 علوم انسانی علوم اجتماعی شاخه مردم شناسی 20510 کارشناسی ارشد 
15216 علوم انسانی توسعه اقتصادی برنامه ریزی کارشناسی ارشد 
15254 علوم انسانی سنجش و اندازه گیری (روان سنجی) 20708 کارشناسی ارشد 
15215 علوم انسانی امور فرهنگی با گرایش های مدیریت امور فرهنگی 21240 - برنامه ریزی امور فرهنگی 21241 کارشناسی ارشد 
15233 علوم انسانی روان شناسی بالینی 20733 کارشناسی ارشد 
15213 علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی 20315 کارشناسی ارشد 
منسوخ 15247 علوم انسانی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد 
15240 علوم انسانی پژوهش علوم اجتماعی 20512 کارشناسی ارشد 
این سرفصل برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ می باشد. 915241 علوم انسانی جغرافیای سیاسی- منسوخ کارشناسی ارشد 
15242 علوم انسانی ژیومرفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد 
15243 علوم انسانی جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی کارشناسی ارشد 
15244 علوم انسانی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد 
15246 علوم انسانی مطالعات منطقه ای 20814 کارشناسی ارشد 
30262 علوم پايه فوتونیک 30262 كارشناسي ارشد 
30310 علوم پايه شیمی گرایش شیمی کاربردی كارشناسي ارشد 
30445 علوم پايه علوم زمین-سنجش از دور زمین شناختی 30445 كارشناسي ارشد 
30598 علوم پايه زیست شناسی گیاهی در 3 گرایش فیزیولوژی(30598)، سیستماتیک و بوم شناسی(30597)، سلولی و تکوینی(30498) كارشناسي ارشد 
30314 علوم پايه شیمی گرایش شیمی آلی كارشناسي ارشد 
30493 علوم پايه میکروبیولوژی 4 گرایش میکروبهای بیماریزا(30493)، صنعتی(30495)، بیوسیستماتیک و بوم شناسی(30492)، محیطی(30494) كارشناسي ارشد 
30807 علوم پايه آمار ریاضی 30807 كارشناسي ارشد 
30312 علوم پايه شیمی-شیمی معدنی 30312 كارشناسي ارشد 
30447 علوم پايه علوم زمین-چینه نگاری و دیرینه شناسی 30447 كارشناسي ارشد 
30491 علوم پايه نانوزیست الهام(نانوبیومیمتیک) 30491 كارشناسي ارشد 
30313 علوم پايه شیمی-شیمی فیزیک 30313 كارشناسي ارشد 
30310 علوم پايه شیمی-شیمی کاربردی 30310 كارشناسي ارشد 
30223 علوم پايه فیزیک با 8 گرایش هسته ای(30223)، فیزیک پلاسما(30265)، فیزیک ماده چگال(30268)، نجوم و اختر فیزیک(30269)، ذرات بنیادی و نظریه میدانها(30270) كارشناسي ارشد 
30512 علوم پايه بیوفیزیک 30512 كارشناسي ارشد 
30435 علوم پايه علوم زمین-زمین شناسی زیست محیطی 30435 كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از ورودی 98 و به بعد 30814 علوم پايه آمار اقتصادی 30814 كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از ورودی 98 و به بعد 30311 علوم پايه شیمی گرایش شیمی تجزیه 30311 كارشناسي ارشد 
30809 علوم پايه تاریخ علم 30809 كارشناسي ارشد 
30595 علوم پايه زیست شناسی جانوری در 3 گرایش فیزیولوژی(30595)، بیوسیستماتیک (30593)، سلولی و تکوینی(30496) كارشناسي ارشد 
30808 علوم پايه فلسفه علم 30808 كارشناسي ارشد 
محاسبات علمی (30132) - محاسبات نرم و هوش مصنوعی (30141) - نظریه سیستم ها (30150) - داده کاوی - الگوریتم و نظریه محاسبه - علوم تصمیم و دانش - منطق و روش های صوری 30141 علوم پايه علوم کامپیوتر 7 گرایش كارشناسي ارشد 
. 35184 علوم پایه علوم محیط زیست كارشناسی ارشد 
35201 علوم پایه زمین ساخت (تکتونیک) كارشناسی ارشد 
. 35151 علوم پایه علوم جانوری-بافت شناسی و جنین شناسی كارشناسی ارشد 
35200 علوم پایه زمین شناسی اقتصادی كارشناسی ارشد 
35142 علوم پایه علوم کامپیوتر كارشناسی ارشد 
منسوخ از ورودی 1394 35152 علوم پایه زیست فناوری(بیوتکنولوژی)گرایش میکروبی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودیهای 88 و به بعد 35123 علوم پایه شیمی گرایش شیمی دریا - جدید كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 1394 35162 علوم پایه زیست فناوری میکروبی كارشناسی ارشد 
35199 علوم پایه رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 1389 35117 علوم پایه هواشناسی - جدید كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از وزودیهای 88 و به بعد - با ابلاغ این برنامه سرفصل دوره كارشناسی ارشد علوم دریایی و اقیانوسی شاخه فیزیك دریا منسوخ می باشد 35141 علوم پایه اقیانوس شناسی فیزیكی (فیزیك دریا) با 2 گرایش دینامیك اقیانوسی و هواشناسی دریا - جدید كارشناسی ارشد 
. 35176 علوم پایه زمین شیمی كارشناسی ارشد 
35178 علوم پایه علوم تصمیم و مهندسی دانش كارشناسی ارشد 
35186 علوم پایه نانو فیزیک كارشناسی ارشد 
35182 علوم پایه فوتونیک كارشناسی ارشد 
35198 علوم پایه آمار ریاضی كارشناسی ارشد 
35203 علوم پایه زمین شناسی زیست محیطی كارشناسی ارشد 
. 35204 علوم پایه سنجش از دور زمین شناختی كارشناسی ارشد 
35202 علوم پایه زمین شناسی مهندسی كارشناسی ارشد 
. 35188 علوم پایه محیط زیست دریا كارشناسی ارشد 
. 35179 علوم پایه آموزش فیزیک كارشناسی ارشد 
35153 علوم پایه ریاضی گرایش ریاضیات مالی كارشناسی ارشد 
35189 علوم پایه آموزش زیست شناسی كارشناسی ارشد 
35192 علوم پایه محاسبات نرم - ساختارهای جبری منطقی كارشناسی ارشد 
35193 علوم پایه اقیانوس شناسی شیمیایی- (شیمی دریا) كارشناسی ارشد 
35196 علوم پایه شیمی پلیمر كارشناسی ارشد 
قابل اجرا نا ورودی 97 و منسوخ از ورودی 98 و به بعد. 35170 علوم پایه آمار اجتماعی و اقتصادی - منسوخ كارشناسی ارشد 
35197 علوم پایه آب زمین شناسی كارشناسی ارشد 
35157 علوم پایه شیمی گرایش شیمی و فناوری اسانس كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 35250 علوم پایه ژئوفیزیك - زلزله شناسی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 35245 علوم پایه علوم زمین - زمین شناسی مهندسی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 35245 علوم پایه علوم زمین - زمین شناسی مهندسی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 35246 علوم پایه علوم زمین - زمین شیمی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 35247 علوم پایه ژئوفیزیك -گرانی سنجی كارشناسی ارشد 
35217 علوم پایه نانو شیمی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 35238 علوم پایه زیست شناسی سلولی و مولكولی 96 كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 35243 علوم پایه علوم زمین - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 35249 علوم پایه ژئوفیزیک - ژئوالكتریك كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 35242 علوم پایه علوم زمین - پترولوژی كارشناسی ارشد 
. 35218 علوم پایه آمار بیمه كارشناسی ارشد 
. 35220 علوم پایه زیست فناوری دریا كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 35236 علوم پایه ژئوفیزیك - لرزه شناسی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 35241 علوم پایه علوم زمین - زمین شناسی اقتصادی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 35240 علوم پایه علوم زمین - آب زمین شناسی كارشناسی ارشد 
. 35219 علوم پایه آموزش شیمی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 35248 علوم پایه ژئوفیزیك - ژئومغناطیس كارشناسی ارشد 
مصوب سال 94، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 35211 علوم پایه ژنتیک كارشناسی ارشد 
مصوب سال 88، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 35203 علوم پایه زمین شناسی زیست محیطی كارشناسی ارشد 
مصوب سال 94، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 35200 علوم پایه زمین شناسی اقتصادی كارشناسی ارشد 
مصوب سال 91، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 35201 علوم پایه زمین ساخت(تکتونیک) كارشناسی ارشد 
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 35207 علوم پایه زمین شناسی نفت كارشناسی ارشد 
مصوب سال 93، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 35208 علوم پایه زیست شناسی دریا با 4 گرایش كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 35244 علوم پایه علوم زمین - زمین ساخت كارشناسی ارشد 
مصوب سال 93، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 35209 علوم پایه آموزش ریاضی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 35237 علوم پایه ریاضی كاربردی با 5 گرایش آنالیز عددی - بهینه سازی-رمز و كد - ریاضی مالی - معادلات دیفرانسیل و سیستم كارشناسی ارشد 
مصوب سال 94، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 35212 علوم پایه علوم جانوری با سه گرایش كارشناسی ارشد 
مصوب سال 94، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 35213 علوم پایه علوم گیاهی با سه گرایش كارشناسی ارشد 
35155 علوم پایه فیتو شیمی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 35239 علوم پایه علوم زمین - زمین شناسی نفت 96 كارشناسی ارشد 
35172 علوم پایه شیمی دارویی كارشناسی ارشد 
مصوب سال 94، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 35215 علوم پایه میکروبیولوژی كارشناسی ارشد 
مصوب سال 94، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 35216 علوم پایه بیوشیمی كارشناسی ارشد 
مصوب سال 94، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 33210 علوم پایه شیمی كارشناسی پیوسته 
35127 علوم پایه زیست شناسی دریا کارشناسی ارشد 
گرایش شیمی تجزیه از ورودی 97 و به بعد منسوخ است 35133 علوم پایه شیمی کارشناسی ارشد 
35130 علوم پایه آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا کارشناسی ارشد 
35118 علوم پایه آمار کارشناسی ارشد 
35120 علوم پایه بیولوژی ماهیان دریا کارشناسی ارشد 
35121 علوم پایه ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد 
35122 علوم پایه آموزش ریاضی کارشناسی ارشد 
قابل اجرا برای ورودی های قبل از 88 و منسوخ برای ورودیهای 88 و به بعد 935123 علوم پایه شیمی گرایش شیمی دریا - منسوخ کارشناسی ارشد 
گرایشهای لرزه شناسی ، قابل اجرا تا ورودی 95 و منسوخ از ورودی 96 35126 علوم پایه ژئوفیزیک کارشناسی ارشد 
35125 علوم پایه ریاضی آنالیز جبر هندسه توپولوژی کارشناسی ارشد 
. 35129 علوم پایه علوم دریایی و اقیانوسی هیدروگرافی کارشناسی ارشد 
منسوخ از ورودی 89 به بعد 935117 علوم پایه هواشناسی کارشناسی ارشد 
35136 علوم پایه زیست شناسی کارشناسی ارشد 
35128 علوم پایه فیزیک کارشناسی ارشد 
35124 علوم پایه علوم زمین شناسی کارشناسی ارشد 
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول96-95 فناوری ماهواره (41120) 25278 تحصیلات تکمیلی مهندسی هوا فضا كارشناسی ارشد 
این برنامه جایگزین سرفصل كارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای مصوب سال 1365 گردیده و جهت ورودیهای 88 و به بعد لازم الاجرا ست. 75135 هنر برنامه ریزی منطقه ای - جدید كارشناسی ارشد 
این برنامه جایگزین سرفصل كارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای مصوب سال 1365 گردیده و جهت ورودیهای 88 و به بعد لازم الاجرا ست. 75136 هنر طراحی شهری - جدید كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 90 تا 94 75134 هنر مرمت و احیاءبناها و بافت های تاریخی كارشناسی ارشد 
این برنامه جایگزین سرفصل كارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای مصوب سال 1365 گردیده و جهت ورودیهای 88 و به بعد لازم الاجرا ست. 75137 هنر برنامه ریزی شهری - جدید كارشناسی ارشد 
این سرفصل برای ورودیهای 88 و به تا ورودی های 94 قابل و لازم الاجرا است 75125 هنر مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی كارشناسی ارشد 
منسوخ از ورودی 90 به بعد 975134 هنر مرمت و احیا بناها و بافتهای تاریخی كارشناسی ارشد 
75127 هنر پژوهش هنر کارشناسی ارشد 
با ابلاغ سرفصل جدید رشته ای برنامه ریزی شهری - برنامه ریزی منطقه ای - طراحی شهری این برنامه از ورودیهای 88 و به بعد منسوخ می باشد. 75131 هنر طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای - منسوخ کارشناسی ارشد 
75130 هنر ادبیات نمایشی کارشناسی ارشد 
75123 هنر تصویر سازی کارشناسی ارشد 
75124 هنر طراحی صنعتی کارشناسی ارشد 
75126 هنر نقاشی کارشناسی ارشد 
75128 هنر کارگردانی نمایش کارشناسی ارشد 
75122 هنر معماری کارشناسی ارشد 
75129 هنر ارتباط تصویری کارشناسی ارشد 
این سرفصل فقط برای ورودیهای ماقبل 88 لازم الاجرا است و برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ است. 975125 هنر مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی - منسوخ کارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 97 و به بعد 60202 هنر و معماری مهندسی معماری كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از ورودی نیمسال اول 1398 60255 هنر و معماری مهندسی معماری/گرایش مسکن كارشناسي ارشد 
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 75148 هنر و معماری برنامه ریزی شهری كارشناسی ارشد 
75147 هنر و معماری ارشد مدیریت شهری كارشناسی ارشد 
. 75178 هنر و معماری طراحی پارچه و لباس كارشناسی ارشد 
75179 هنر و معماری نوازندگی موسیقی جهانی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی های 95 و به بعد 75180 هنر و معماری مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 95 و به بعد 75181 هنر و معماری مرمت و احیاء ابنیه و بافت های تاریخی كارشناسی ارشد 
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول96-95 75165 هنر و معماری فلسفه هنر كارشناسی ارشد 
مصوب سال 91، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 75143 هنر و معماری معماری و انرژی كارشناسی ارشد 
مصوب سال 91، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 75160 هنر و معماری مهندسی معماری منظر كارشناسی ارشد 
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 75161 هنر و معماری نقاشی كارشناسی ارشد 
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 75145 هنر و معماری معماری داخلی كارشناسی ارشد 
مصوب سال 91، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 75159 هنر و معماری فناوری معماری كارشناسی ارشد 
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 75151 هنر و معماری پژوهش هنر كارشناسی ارشد 
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 75149 هنر و معماری برنامه ریزی منطقه ای كارشناسی ارشد 
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 75162 هنر و معماری مدیریت پروژه و ساخت كارشناسی ارشد 
75186 هنر و معماری نوازندگی ساز جهانی كارشناسی ارشد 
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 75150 هنر و معماری ارتباط تصویری كارشناسی ارشد 
60137 هنر و معماری تاریخ هنر ایران باستان 60137 کارشناسی ارشد 
60223 هنر و معماری بازسازی پس از سانحه 60223 کارشناسی ارشد 
60167 هنر و معماری تاریخ هنر جهان اسلام 60167 کارشناسی ارشد 
60154 هنر و معماری تاریخ هنر ایران اسلامی 60154 کارشناسی ارشد 
60221 هنر و معماری طراحی فضاهای آموزشی 60221 کارشناسی ارشد 
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 75152 معماری و هنر طراحی شهری كارشناسی ارشد 
55117 پزشکی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی کارشناسی ارشد 
50256 كشاورزي مدیریت کشاورزی كارشناسي ارشد 
50388 كشاورزي مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساخت (50388) - انرژی های تجدیدپذیر (50389) - فناوری پس از برداشت ( 50390) كارشناسي ارشد 
45193 كشاورزی کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 45285 كشاورزی مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 45263 كشاورزی علوم و مهندسی باغبانی با 5 گرایش درختان میوه - سبزی ها - گیاهان زینتی - گیاهان داروئی - تولید محصولات گلخانه ای كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 45264 كشاورزی علوم و مهندسی جنگل 3 گرایش مدیریت جنگل - علوم زیستی جنگل - عمران و بهره برداری كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 45268 كشاورزی مدیریت و كنترل بیابان كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 45266 كشاورزی بیوتكنولوژی كشاورزی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 90 به بعد 45194 كشاورزی علوم باغبانی 6 گرایش - جدید كارشناسی ارشد 
قابل اجرا برای ورودیهای 93 و به بعد - مصوب جلسه 840 مورخ 92/5/27 47195 كشاورزی علوم و مهندسی صنایع غذایی با 4 گرایش صنایع غذایی - علوم مواد غذایی - فناوری مواد غذایی - زیست فناوری كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 45267 كشاورزی ژنتیك و به نژادی گیاهی كارشناسی ارشد 
45192 كشاورزی ارشد علوم و تکنولوژی بذر كارشناسی ارشد 
45187 كشاورزی مهندسی منابع آب كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 45270 كشاورزی علوم و مهندسی آب 8 گرایش سازه های آب - آبیاری و زهكشی - منابع آب - هواشناسی كشاورزی - هیدروانفورماتیک-رودخانه و اکوسیستم های آبی -مدیریت و برنامه ریزی منابع آب - آثار و سازه های تاریخی آب كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 45269 كشاورزی مهندسی فضای سبز كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 45265 كشاورزی علوم و مهندسی صنایع غذایی 4 گرایش صنتایع غذایی- علوم مواد غذایی - فناوری مواد غذایی- زیست فناوری موا كارشناسی ارشد 
. 45213 كشاورزی مهندسی فضای سبز گیاهان زینتی در منظر كارشناسی ارشد 
. 45218 كشاورزی بوم شناسی آبزیان شیلاتی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 45260 كشاورزی حشره شناسی كشاورزی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 45261 كشاورزی علوم ومهندسی شیلات 4 گرایش بو شناسی آبزیان - تكثیر و پرورش آبزیان - صید و بهره برداری آبزیان - فرآو كارشناسی ارشد 
. 45188 كشاورزی تکثیر و پرورش آبزیان كارشناسی ارشد 
. 45212 كشاورزی حفاظت و اصلاح چوب كارشناسی ارشد 
مصوب شورای برنامه ریزی دانشگاه تهران ممهور به مهر شورایعالی برنامه ریزی 45190 كشاورزی صنایع چوب كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 45262 كشاورزی علوم و مهندسی محیط زیست كارشناسی ارشد 
. 45214 كشاورزی صنایع خمیر و کاغذ كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 45283 كشاورزی آگرو اکولوژی كارشناسی ارشد 
. 45219 كشاورزی پرورش و مدیریت طیور كارشناسی ارشد 
مصوب سال 93، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 45221 كشاورزی مدیریت منابع خاک كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 88 و به بعد 45165 كشاورزی توسعه روستائی 4 گرایش توسعه کشاورزی،توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی ،مدیریت توسعه - جدید كارشناسی ارشد 
مصوب سال 93، قابل اجرا از نیمسال اول 96-95 45222 كشاورزی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 45258 كشاورزی ترویج و آموزش كشاورزی پایدار4گرایش ترویج كشاورزی پایدار و منابع طبیعی - آموزش كشاورزی پایدار و محیط كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 45281 كشاورزی بیماری شناسی گیاهی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 1392 و به بعد 45195 كشاورزی محیط زیست با گرایش های مدیریت محیط زیست 21189 - برنامه ریزی محیط زیست 21192 - آموزش محیط زیست 21199 كارشناسی ارشد 
این سرفصل برای ورودیهای 88 و به بعد لازم الاجرا است و برای ورودیهای ماقبل 88 قابل اجرا نمی باشد. 45167 كشاورزی خاکشناسی - 4 گرایش كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 45259 كشاورزی توسعه روستائی كارشناسی ارشد 
45181 كشاورزی سازه های آبی كارشناسی ارشد 
. 45220 كشاورزی جنگل شناسی و اکولوژی جنگل کارشناسی ارشد 
استخراج معدن (40525)(41411) - فرآوری مواد معدنی (40529) - مکانیک سنگ (40515) - اکتشاف سنگ (40541). 40515 فني و مهندسي مهندسی معدن 4 گرایش تحصیلات تکمیلی 
40456 فني و مهندسي مهندسی طراحی محیط زیست كارشناسي ارشد 
410241 فني و مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک كارشناسي ارشد 
40461 فني و مهندسي مهندسی ورزش كارشناسي ارشد 
ژئودزی (40358) - سنجش از دور (40357) 40358 فني و مهندسي مهندسی نقشه برداری 4 گرایش كارشناسي ارشد 
40778 فني و مهندسي نانو فناوری - نانو مواد كارشناسي ارشد 
40727 فني و مهندسي مهندسی مواد - شکل دادن فلزات كارشناسي ارشد 
40742 فني و مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت مواد كارشناسي ارشد 
40717 فني و مهندسي مهندسی متالوژی و مواد - جوشکاری كارشناسي ارشد 
40753 فني و مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری كارشناسي ارشد 
40632 فني و مهندسي مهندسی مکاترونیک كارشناسي ارشد 
انرژی و محیط زیست (80203) - تکنولوژی انرژی (80206) - سیستم های انرژی (80205) 80203 فني و مهندسي مهندسی سیستم های انرژی 3 گرایش كارشناسي ارشد 
41059 فني و مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ای كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از ورودی 97 و به بعد صرفاَ برای واحدهایی که دقیقاَ با این عنوان دانشجو گرفته اند. 41058 فني و مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های ارتباطی و کامپیوتری كارشناسي ارشد 
40723 فني و مهندسي مهندسی مواد گرایش استخراج فلزات كارشناسي ارشد 
40909 فني و مهندسي مهندسی معماری کشتی - سازه کشتی كارشناسي ارشد 
قابل اجرا از مهر 97 فقط برای واحدهای که دقیقاَ با عنوان گرایش های آب و فاضلاب ، منابع آب ، آلودگی هوا 41403 ، مواد زائد جامد ، سواحل و آلودگی خاک دانشجو جذب نموده اند. 41403 فني و مهندسي مهندسی محیط زیست 6 گرایش كارشناسي ارشد 
41304 فني و مهندسي مهندسی انرژی های تجدیدپذیر كارشناسي ارشد 
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول96-95 ساخت و تولید (40669) - طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات (40789) - طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات (40790) 25276 فنی و مهندسی مهندسی مکانیک تحصیلات تکمیلی 
مصوب سال 94، قابل اجرا از نیمسال اول96-95 نانو فناوری(40011) - فرآورش(40026) - کامپوزیت (40027) - بیومواد(40041) - رنگ (40034) - پلیمریزاسیون (40028) 25277 فنی و مهندسی مهندسی پلیمر 8 گرایش تحصیلات تکمیلی 
کارشناسی ارشد و دکتری عمران مصوب سال 92 25255 فنی و مهندسی مهندسی عمران تحصیلات تکمیلی 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 25324 فنی و مهندسی مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 25326 فنی و مهندسی مهندسی پزشکی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 25330 فنی و مهندسی مهندسی نساجی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 25328 فنی و مهندسی مهندسی شیمی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 25329 فنی و مهندسی مهندسی صنایع كارشناسی ارشد 
مصوب جلسه 240 قابل اجرا تا ورودی 92 و منسوخ از 93 و به بعد 25261 فنی و مهندسی مهندسی هسته ای با گرایش های مواد و چرخه سوخت - مهندسی پرتو پزشکی - مهندسی راکتور كارشناسی ارشد 
25282 فنی و مهندسی مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا تا ورودی 95 و منسوخ از ورودی 95 و به بعد 25265 فنی و مهندسی مهندسی مالی كارشناسی ارشد 
قابل اجرا تا ورودی 95 و منسوخ از ورودی 95 و به بعد 25299 فنی و مهندسی مهندسی لجستیک و زنجیره تامین كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودی 96 و به بعد 25327 فنی و مهندسی مهندسی نفت كارشناسی ارشد 
25247 فنی و مهندسی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مخابرات امن كارشناسی ارشد 
25290 فنی و مهندسی شكل دادن فلزات كارشناسی ارشد 
. 25285 فنی و مهندسی نانو مهندسی شیمی كارشناسی ارشد 
. 25284 فنی و مهندسی مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی كارشناسی ارشد 
25283 فنی و مهندسی عمران-مهندسی GIS كارشناسی ارشد 
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول96-95 25281 فنی و مهندسی مهندسی پزشکی-بیومکانیک كارشناسی ارشد 
25280 فنی و مهندسی عمران-مهندسی سنجش از دور كارشناسی ارشد 
25279 فنی و مهندسی عمران-ژئودزی كارشناسی ارشد 
مصوب سال 92، قابل اجرا از نیمسال اول96-95 25161 فنی و مهندسی مهندسی پزشکی-بیوالکتریک كارشناسی ارشد 
25291 فنی و مهندسی مهندسی معدن - مهندسی مکانیک سنگ كارشناسی ارشد 
25236 فنی و مهندسی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبكه های كامپیوتری كارشناسی ارشد 
25244 فنی و مهندسی مهندسی پزشکی - مهندسی بافت كارشناسی ارشد 
مصوب جلسه 839 قابل اجرا از ورودی 93 و به بعد 25318 فنی و مهندسی مهندسی هسته ای با گرایش های مهندسی راکتور- مهندسی چرخه سوخت - مهندسی پرتوپزشکی - کاربرد پرتوها - گداخت هسته ای - مهندسی فیزیک بهداشت كارشناسی ارشد 
25248 فنی و مهندسی مهندسی فناوری اطلاعات-طراحی و تولید نرم افزار كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودیهای 94 و سرفصل های قبلی مطابق ماده 2 سرفصل از ورودی 94 و به بعد منسوخ می باشند 25268 فنی و مهندسی تحصیلات تکمیلی(ارشد و دکتری) مهندسی کامپیوتر كارشناسی ارشد 
25246 فنی و مهندسی مهندسی آب كارشناسی ارشد 
قابل اجرا از ورودیهای 94 و سرفصل های قبلی مطابق ماده 2 سرفصل از ورودی 94 و به بعد منسوخ می باشند 25267 فنی و مهندسی تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری ) مهندسی برق كارشناسی ارشد 
25266 فنی و مهندسی طراحی سیستم های دینامیكی خودرو كارشناسی ارشد 
25264 فنی و مهندسی مهندسی برق - قدرت كارشناسی ارشد 
25242 فنی و مهندسی مهندسی پزشکی گرایش مهندسی توانبخشی كارشناسی ارشد 
25235 فنی و مهندسی مهندسی سیستم های انرژی گرایش های سیستم های انرژی - تكنولوژی انرژی - انرژی محیط زیست كارشناسی ارشد 
25241 فنی و مهندسی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک كارشناسی ارشد 
25293 فنی و مهندسی مهندسی تکنولوژی میکرو ماشین كارشناسی ارشد 
25292 فنی و مهندسی مهندسی انرژی های تجدید پذیر كارشناسی ارشد 
15362 فنی و مهندسی كارشناسی ارشد مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست کارشناسی ارشد 
. 25286 فنی و مهندسی مهندسی حفاری و استخراج نفت کارشناسی ارشد 
قابل اجرا برای 25226 فنی و مهندسی فیزیک دریا کارشناسی ارشد 
25208 فنی مهندسی مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد 
منسوخ شده از ورودی 95 و بعد 25207 فنی مهندسی تبدیل انرژی کارشناسی ارشد 
25206 فنی مهندسی مهندسی مخازن هیدروکربوری کارشناسی ارشد 
25205 فنی مهندسی مکانیک خاک و پی کارشناسی ارشد 
25204 فنی مهندسی ساخت و تولید کارشناسی ارشد 
25178 فنی مهندسی مهندسی الکترونیک کارشناسی ارشد 
25201 فنی مهندسی مهندسی شیمی کارشناسی ارشد 
25213 فنی مهندسی مهندسی هوا فضا آیرودینامیک کارشناسی ارشد 
25199 فنی مهندسی مهندسی اکتشاف معدن کارشناسی ارشد 
قابل اجرا تا ورودی 95 و منسوخ از ورودی 95 و به بعد 25198 فنی مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف کارشناسی ارشد 
25197 فنی مهندسی مهندسی مدیریت صنایع نساجی کارشناسی ارشد 
25196 فنی مهندسی سرامیک کارشناسی ارشد 
25212 فنی مهندسی مهندسی هوا فضا طراحی سازه های فضایی کارشناسی ارشد 
25203 فنی مهندسی مهندسی هوا و فضا دینامیک پرواز وکنترل کارشناسی ارشد 
25185 فنی مهندسی سازه های هیدرولیکی کارشناسی ارشد 
25191 فنی مهندسی هوش مصنوعی کارشناسی ارشد 
25192 فنی مهندسی معماری سیستم های کامپیوتری کارشناسی ارشد 
25193 فنی مهندسی مهندسی خوردگی و حفاظت مواد کارشناسی ارشد 
25194 فنی مهندسی مهندسی متالوژی مواد(جوشکاری) کارشناسی ارشد 
25195 فنی مهندسی مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد 
25190 فنی مهندسی مدیریت سیستم و بهره وری کارشناسی ارشد 
25186 فنی مهندسی حمل و نقل کارشناسی ارشد 
25209 فنی مهندسی مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد 
25187 فنی مهندسی مهندسی سازه کارشناسی ارشد 
25210 فنی مهندسی مهندسی ومدیریت ساخت کارشناسی ارشد 
25184 فنی مهندسی مهندسی پزشکی بیو مکانیک کارشناسی ارشد 
25183 فنی مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد 
25182 فنی مهندسی مهندسی پزشکی بیو الکتریک کارشناسی ارشد 
25181 فنی مهندسی مهندسی پزشکی بیومتریال کارشناسی ارشد 
25180 فنی مهندسی مهندسی کنترل کارشناسی ارشد 
قابل اجرا تا ورودی 95 و منسوخ از ورودی 95 و به بعد 25188 فنی مهندسی مهندسی سیستمهای اقتصادی - اجتماعی کارشناسی ارشد 
قابل اجرا تا ورودی 95 و منسوخ از ورودی 95 و به بعد 25200 فنی مهندسی مهندسی تکنولوژی نساجی کارشناسی ارشد 
25216 فنی مهندسی مهندسی هوا فضا جلو برندگی کارشناسی ارشد 
قابل اجرا تا ورودی 95 و منسوخ از ورودی 95 و به بعد 25189 فنی مهندسی مهندسی صنایع کارشناسی ارشد 
25219 فنی مهندسی مهندسی شیمی صنایع غذایی کارشناسی ارشد 
25214 فنی مهندسی مهندسی پلیمر کارشناسی ارشد 
25220 فنی مهندسی مهندسی نفت(حفاری و بهره برادری) کارشناسی ارشد 
25177 فنی مهندسی مهندسی مخابرات کارشناسی ارشد 
25218 فنی مهندسی مهندسی هوا فضا مهندسی فضایی کارشناسی ارشد 
25217 فنی مهندسی صنایع رنگ کارشناسی ارشد 
25215 فنی مهندسی مهندسی نفت (پالایش) کارشناسی ارشد 
منسوخ 25176 فنی مهندسی مهندسی برق قدرت کارشناسی ارشد 
25179 فنی مهندسی مهندسی زلزله کارشناسی ارشد 
25202 فنی مهندسی طراحی کاربردی کارشناسی ارشد 
50298 کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی50298 گرایش بازیافت و مدیریت پسماند:50229 گرایش مدیریت و تحلیل سامانه ها:50300 کارشناسی ارشد 
45162 کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی ارشد 
50675 کشاورزی علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش حفاظت آب و خاک:50675 گرایش مدیریت حوزه های آبخیز:50676 گرایش سیلاب و رودخانه:50673 گرایش آبخیزداری شهری:50674 کارشناسی ارشد 
منسوخ برای ورودی 90 و قبل 45163 کشاورزی علوم باغبانی 4 گرایش کارشناسی ارشد 
50476 کشاورزی علوم و مهندسی مرتع گرایش گیاهان دارویی و صنعتی:50467 گرایش مدیریت مرتع:50468 کارشناسی ارشد 
45164 کشاورزی تاسیسات آبیاری کارشناسی ارشد 
45159 کشاورزی چوب شناسی و صنایع چوب کارشناسی ارشد 
این سرفصل از ورودی 88 و به بعد منسوخ شده و برای ورودیهای قبل از 88 قابل اجرا می باشد. 945165 کشاورزی توسعه روستائی 4 گرایش توسعه کشاورزی،توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی ،مدیریت توسعه - منسوخ کارشناسی ارشد 
45166 کشاورزی حشره شناسی کارشناسی ارشد 
45109 کشاورزی مدیریت کشاورزی کارشناسی ارشد 
45153 کشاورزی بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد 
45154 کشاورزی علوم دامی کارشناسی ارشد 
45168 کشاورزی صنایع فراورده های کشاورزی کارشناسی ارشد 
این برنامه برای ورودیهای ماقبل 88 قابل اجرا بوده و برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ شده است. 945167 کشاورزی خاکشناسی کارشناسی ارشد 
50172 کشاورزی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی:50172 گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست:50173 گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاوری:50174 گرایش سیاست و توسعه کشاورزی:50179 کارشناسی ارشد 
45181 کشاورزی سازه های آبی کارشناسی ارشد 
45151 کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد 
50185 کشاورزی ژنتیک و به نژادی گیاهی 50185 کارشناسی ارشد 
45156 کشاورزی مرتعداری کارشناسی ارشد 
45157 کشاورزی آبخیزداری کارشناسی ارشد 
45185 کشاورزی علوم و صنایع غذایی کارشناسی ارشد 
45184 کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی ارشد 
45161 کشاورزی محیط زیست کارشناسی ارشد 
45182 کشاورزی اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد 
45160 کشاورزی شیلات کارشناسی ارشد 
45180 کشاورزی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد 
45158 کشاورزی اصلاح نباتات کارشناسی ارشد 
50118 کشاورزی علوم دامی گرایش تغذیه دام:50118 گرایش تغذیه طیور:50121 گرایش ژنتیک و اصلاح دام وطیور:50153 گرایش زنبورعسل:50677 گرایش فیزیولوژی دام و طیور:50168 کارشناسی ارشد 
45152 کشاورزی شناسایی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد 
45155 کشاورزی جنگلداری کارشناسی ارشد 
50671 کشاورزی اگرواکولوژی 50671 کارشناسی ارشد 
50669 کشاورزی اگروتکنولوژی گرایش علوم علف های هرز:50669 گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی:50670 گرایش علوم وتکنولوژی بذر:50672 کارشناسی ارشد 
45183 کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد