گروه علوم انسانی کمیته حقوق

/موبایل /تلفن/ایمیل/وب سایت سمت واحد مرتبه کمیته گروه نام فاقد عکس

.

.

رئیس کمیته حقوق تهران مرکزی استادیار حقوق علوم انسانی آقای جلیل مالکی

دکتری

حقوق خصوصی

 

/موبایل /تلفن/ایمیل/وب سایت سمت واحد مرتبه کمیته گروه نام فاقد عکس

.

.

عضو کمیته حقوق تهران جنوب دانشیار حقوق علوم انسانی آقای احمد شمس

دکتری

حقوق بین الملل

 

/موبایل /تلفن/ایمیل/وب سایت سمت واحد مرتبه کمیته گروه نام فاقد عکس

.

.

عضو کمیته حقوق تهران شمال استادیار حقوق علوم انسانی آقای بتول پاکزاد

دکتری

حقوق جزا و جرم شناسی

 

/موبایل /تلفن/ایمیل/وب سایت سمت واحد مرتبه کمیته گروه نام فاقد عکس

.

.

عضو کمیته حقوق . . حقوق علوم انسانی آقای طیب افشارنیا

دکتری

.

 

/موبایل /تلفن/ایمیل/وب سایت سمت واحد مرتبه کمیته گروه نام فاقد عکس

.

.

عضو کمیته حقوق تهران جنوب استادیار حقوق علوم انسانی آقای حسین طاهرخانی

دکتری

حقوق تجارت

 

/موبایل /تلفن/ایمیل/وب سایت سمت واحد مرتبه کمیته گروه نام فاقد عکس

.

.

عضو کمیته حقوق مشهد استادیار حقوق علوم انسانی آقای عباس شیخ الاسلامی

دکتری

حقوق جزا و جرم شناسی

 

/موبایل /تلفن/ایمیل/وب سایت سمت واحد مرتبه کمیته گروه نام فاقد عکس

.

.

عضو کمیته حقوق تهران مرکزی استادیار حقوق علوم انسانی آقای عیسی امینی

دکتری

حقوق خصوصی

 

/موبایل /تلفن/ایمیل/وب سایت سمت واحد مرتبه کمیته گروه نام فاقد عکس

.

.

رئیس کمیته فقه و حقوق اسلامی تهران مرکزی استادیار فقه و حقوق اسلامی علوم انسانی آقای زهرا فهرستی

دکتری

فقه و حقوق اسلامی

 

/موبایل /تلفن/ایمیل/وب سایت سمت واحد مرتبه کمیته گروه نام فاقد عکس

.

.

عضو کمیته فقه و حقوق اسلامی . . فقه و حقوق اسلامی علوم انسانی آقای جمشید معصومی

دکتری

فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

/موبایل /تلفن/ایمیل/وب سایت سمت واحد مرتبه کمیته گروه نام فاقد عکس

.

.

عضو کمیته فقه و حقوق اسلامی تهران مرکزی استادیار فقه و حقوق اسلامی علوم انسانی آقای مجید وزیری

دکتری

.

 

/موبایل /تلفن/ایمیل/وب سایت سمت واحد مرتبه کمیته گروه نام فاقد عکس

.

.

عضو کمیته فقه و حقوق اسلامی تهران مرکزی استادیار فقه و حقوق اسلامی علوم انسانی آقای ابراهیم یاقوتی

دکتری

فقه و مبانی حقوق اسلامی