كد دروس رشته دکتری اصلاح نژاد دام 47177

واحد عملي واحدنظري نام درس کد درس ردیف
0 3 اصلاح دام تکمیلی (2) 47177110 1
0 3 اصلاح دام تکمیلی (2) 4717711010 2
0 3 ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک 47177111 3
0 3 ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک 4717711111 4
0 2 روش تحقیق ، مقاله ورساله نویسی پیشرفته 47177112 5
0 2 روش تحقیق ، مقاله ورساله نویسی پیشرفته 4717711212 6
0 3 برنامه نویسی رایانه به زبان c 47177113 7
0 3 برنامه نویسی رایانه به زبان c 4717711314 8
0 2 زبان تخصصی پیشرفته 47177114 9
0 2 زبان تخصصی پیشرفته 4717711413 10
0 3 مباحث نوین دراصلاح نژاد دام وطیور 47177115 11
0 3 مباحث نوین دراصلاح نژاد دام وطیور 4717711515 12
0 3 اصلاح دام تکمیلی (3) 47177116 13
0 3 اصلاح دام تکمیلی (3) 4717711616 14
0 3 عوامل تنش و مقاومت ژنتیکی 47177117 15
0 3 عوامل تنش و مقاومت ژنتیکی 4717711717 16
0 3 برآورد مولفه های واریانس - کوواریانس 47177118 17
0 3 برآورد مولفه های واریانس - کوواریانس 4717711818 18
0 3 مدلهای خطی و کاربرد آن دراصلاح دام 47177119 19
0 3 مدلهای خطی و کاربرد آن دراصلاح دام 4717711919 20
0 3 فیزیولوژی تولید مثل تکمیلی ( دام وطیور) 47177120 21
0 3 فیزیولوژی تولید مثل تکمیلی ( دام وطیور) 4717712020 22
2 0 مسأله مخصوص 47177210 23
2 0 مسأله مخصوص 4717721010 24
1 0 سمینار(1) 47177211 25
1 0 سمینار(1) 4717721111 26
1 0 سمینار(2) 47177212 27
1 0 سمینار(2) 4717721212 28
6 0 پایان نامه 47177213 29
24 0 پایان نامه 47177213 30
24 0 پایان نامه 4717721314 31
1 2 استفاده از نرم افزارهای آماری 47177310 32
1 2 استفاده از نرم افزارهای آماری 4717731010 33
1 2 روشهای پیشرفته آماری 47177311 34
1 2 روشهای پیشرفته آماری 4717731111 35

دانشگاه آزاد اسلامی | اداره کل برنامه ریزی درسی | Sep.iau.ir