0 0 سمینار(2) 0 0 سمینار(2) 1 0 0 سمینار(2) 2 0 0 سمینار(1) 3 0 48 مدیریت پسماندها و مواد زائد خطرناک 47135110 4 0 48 آمار چند متغیره 47135111 5 0 48 روش های کنترل آلاینده های محیط زیست 47135112 6 0 32 روش های پیشرفته تحقیق 47135113 7 0 32 حقوق محیط زیست 47135114 8 0 48 روش های ارزیابی محیط زیست 47135115 9 0 48 رابطه متقابل انسان و اکوسیستم ها 47135116 10 0 48 جغرافیایی زیست محیطی ایران 47135117 11 0 48 توسعه پایدار و منابع طبیعی 47135118 12 0 32 انرژی و محیط زیست 47135119 13 0 32 روش های پیشرفته تحقیق 47135120 14 0 48 روش های ارزیابی محیط زیست 47135121 15 0 48 تجزیه و تحلیل روش های ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست 47135122 16 0 32 شناخت مسائل محیط زیست منطقه ای و بین المللی 47135123 17 0 48 نیازهای زیست محیطی جامعه 47135124 18 0 48 تجزیه و تحلیل مطالعات موردی محیط زیست 47135125 19 0 48 ارزیابی زیستگاه های خشکی 47135126 20 0 32 ارزیابی تکنولوژی منابع طبیعی 47135127 21 0 48 ارزیابی زیستگاه های تالابی 47135128 22 0 48 روش های ارزیابی محیط زیست 47135129 23 0 48 رفتارشناسی پیشرفته 47135130 24 0 48 حفاظت حیات وحش 47135131 25 0 48 زیست شناسی حفاظت 47135132 26 0 48 پرنده شناسی تکمیلی 47135133 27 0 48 عناصر کمیاب در محیط زیست 47135134 28 0 48 حقوق محیط زیست 47135135 29 32 32 سامانه های اطلاعات جغرافیایی و کاربردهای آن در محیط زیست 47135310 30 32 32 سامانه های اطلاعات جغرافیایی و کاربردهای آن در محیط زیست 47135311 31 32 32 سنجش از دور و کاربردهای آن در محیط زیست 47135312 32 32 32 سامانه های اطلاعات جغرافیایی و کاربردهای آن در محیط زیست 47135313 33 32 16 نمونه برداری و اندازه گیری آلاینده ها 47135314 34 32 32 سنجش از دور و کاربردهای آن در محیط زیست 47135315 35 32 32 مواد رادیواکتیو و محیط زیست 47135316 36 32 32 اثر آلاینده ها بر منابع طبیعی 47135317 37 32 32 سنجش از دور و کاربردهای آن در محیط زیست 47135318 38

كد دروس براي رشته مورد نظر شما با كد" 47135 "موجود نمي باشد

دانشگاه آزاد اسلامی | اداره کل برنامه ریزی درسی | Sep.iau.ir