كد دروس رشته کارشناسی مهندسی پزشکی 4 گرایش بیومکانیک-بیوالکتریک-بیومتریال - بالینی23230

واحد عملي واحدنظري نام درس کد درس ردیف
0 3 مبانی بیومکانیک (1) 23230110 1
0 3 صدمات استخوانی 232301100 2
0 2 مباحث ویژه (1) 232301101 3
0 3 پروتزهای بیومتریال 232301102 4
0 2 مواد هوشمند 232301103 5
0 2 بیومواد پلیمری 232301104 6
0 2 بیومواد فلزی 232301105 7
0 3 استاتیک و مقاومت مصالح 232301106 8
0 3 تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها 232301107 9
0 3 ماشینهای الکتریکی مستقیم و متناوب 232301108 10
0 3 مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی 232301109 11
0 3 ریزپردازنده 1 23230111 12
0 3 تکنیک پالس 232301110 13
0 1 مباحث ویژه (5) 232301111 14
0 3 تجهیزات مصرفی و دارویی بخش های بیمارستانی 232301112 15
0 3 ریاضی عمومی (1) 232301113 16
0 3 ترمودینامیک 232301114 17
0 3 مدارهای الکتریکی 2 232301115 18
0 3 مخابرات آنالوگ و دیجیتال 232301116 19
0 2 اندازه گیری الکترونیکی 232301117 20
0 3 سیستمهای کنترل خطی 232301118 21
0 3 تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستمها 232301119 22
0 3 شبکه های کامپیوتری 23230112 23
0 3 ریزپردازنده 1 232301120 24
0 2 معماری کامپیوتر 232301121 25
0 3 سیستمهای مدیریت نگهداری و تعمیر 232301122 26
0 3 تجهیزات تخصصی بیمارستانی با دیدگاه طراحی و تعمیرات 232301123 27
0 3 کنترل دیجیتال 232301124 28
0 3 شیمی عمومی 232301125 29
0 3 مباحث ویژه (3) 232301126 30
0 2 مباحث ویژه (2) 232301127 31
0 3 مباحث ویژه (1) 232301128 32
0 2 گزارش نویسی فنی 232301129 33
0 3 سیستمهای کنترل خطی 23230113 34
0 3 الکترومغناطیس 232301130 35
0 2 حفاظت الکتریکی در سیستمهای بیمارستانی 232301131 36
0 3 شبکه های کامپیوتری 232301132 37
0 3 سنسورها و مبدل ها 232301133 38
0 3 ریزپردازنده 2 232301134 39
0 3 جبر خطی 232301135 40
0 3 الکترونیک 3 232301136 41
0 3 الکترونیک صنعتی 232301137 42
0 3 فیلترها و سنتز مدار 232301138 43
0 3 الکترونیک 2 232301139 44
0 3 پدیده های بیو الکتریکی 23230114 45
0 3 مکانیک سیالات 232301140 46
0 3 اصول فیزیوتراپی 23230115 47
0 3 دینامیک در مهندسی پزشکی 23230116 48
0 3 مبانی بیومکانیک (2) 23230117 49
0 3 مبانی انتقال حرارت و جرم در سیستمهای حیاتی 23230118 50
0 3 ترمودینامیک در مهندسی پزشکی 23230119 51
0 3 مکانیک سیالات در مهندسی پزشکی 23230120 52
0 3 طراحی اجزاء در بیومکانیک 23230121 53
0 3 کینزیولوژی 23230122 54
0 3 بیومکانیک استخوان و صدمات استخوانی 23230123 55
0 3 ارتز و پروتز 23230124 56
0 3 پدیده های بیو الکتریکی 23230125 57
0 3 مدارهای الکتریکی 1 23230126 58
0 2 مباحث ویژه (2) 23230127 59
0 3 مباحث ویژه (1) 23230128 60
0 3 شبیه سازی کامپیوتری 23230129 61
0 2 بیومکانیک راه رفتن 23230130 62
0 2 آشنایی با روشهای اجزاء محدود در بیومکانیک 23230131 63
0 2 بیومکانیک دندان و ارتودنسی 23230132 64
0 2 طراحی و تولید به کمک کامپیوتر 23230133 65
0 2 بیومکانیک بافت 23230134 66
0 2 مقدمه ای بر رباتیک 23230135 67
0 3 مبانی مهندسی توانبخشی 23230136 68
0 3 مبانی مهندسی ورزش 23230137 69
0 3 اصول فیزیوتراپی و کاردرمانی 23230138 70
0 3 مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی 23230139 71
0 3 ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی 23230140 72
0 2 اصول و مبانی رایانه و شبکه 23230141 73
0 2 ارتعاشات 23230142 74
0 3 فیزیک پزشکی 23230143 75
0 2 آناتومی 23230144 76
0 2 مباحث ویژه (2) 23230145 77
0 3 فیزیولوژی 23230146 78
0 2 محاسبات عددی 23230147 79
0 3 انفورماتیک پزشکی 1 23230148 80
0 3 آمار حیاتی و احتمالات 23230149 81
0 2 روش تحقیق و سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی 23230150 82
0 3 مباحث ویژه (3) 23230151 83
0 3 فیزیک عمومی (2) 23230152 84
0 2 مباحث ویژه (4) 23230153 85
0 3 فیزیک عمومی (1) 23230154 86
0 3 معادلات دیفرانسیل 23230155 87
0 3 ریاضی عمومی (2) 23230156 88
0 2 حسابگری الگوریتمی 23230157 89
0 3 اصول توانبخشی و وسائل و دستگاهها 23230158 90
0 3 استاتیک 23230159 91
0 3 الکترونیک 2 23230160 92
0 3 فیزیک حرارت و ترمودینامیک 23230161 93
0 2 کارگاه آموزشی و آشنایی با مراکز بهداشتی و درمانی 23230162 94
0 2 بیوفیزیک 23230163 95
0 2 زبان تخصصی مهندسی پزشکی 23230164 96
0 3 مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی 23230165 97
0 2 اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی 23230166 98
0 3 مدارهای منطقی 23230167 99
0 1 بهداشت عمومی 23230168 100
0 3 مباحث ویژه (1) 23230169 101
0 2 تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی 23230170 102
0 3 ریاضیات مهندسی 23230171 103
0 2 حفاظت و ایمنی و استانداردهای عمومی بیمارستانی 23230172 104
0 2 برنامه نویسی کامپیوتر (وب) 23230173 105
0 3 اصول سیستمهای رادیولوژی و تصویرگر پزشکی 23230174 106
0 3 پدیده های انتقال جرم و حرارت 23230175 107
0 2 مهندسی سیستمهای کنترل رهایش 23230176 108
0 3 مقدمه ای بر روشهای شناسایی مواد 23230177 109
0 2 آزمونهای بیولوژیکی و روشهای سترون سازی 23230178 110
0 3 مبانی مهندسی بافت 23230179 111
0 3 فرایند شکل دهی، سنتز و ساخت بیومواد 23230180 112
0 3 شیمی آلی 23230181 113
0 3 مبانی زیست سازگاری 23230182 114
0 2 بیومواد سرامیکی 23230183 115
0 2 مکانیک سیالات 23230184 116
0 4 مبانی برق 23230185 117
0 3 بیوشیمی 23230186 118
0 4 مبانی الکترونیک و دیجیتال 23230187 119
0 3 خواص فیزیکی و مکانیکی مواد 23230188 120
0 3 الکترونیک 1 23230189 121
0 3 مقدمه ای بر کاربرد مواد در پزشکی 23230190 122
0 3 مباحث ویژه (2) 23230191 123
0 3 فرایندهای سیستمهای اطلاعات بیمارستانی 23230192 124
0 3 نگرش سیستمی و مهندسی سیبرنتیک 23230193 125
0 3 برنامه ریزی سیستمی 23230194 126
0 3 انفورماتیک پزشکی 2 23230195 127
0 2 روشهای آموزش کاربر 23230196 128
0 3 مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی 23230197 129
0 3 پزشکی از راه دور و واقعیت مجازی در پزشکی 23230198 130
0 3 مباحث ویژه (3) 23230199 131
1 0 آز شیمی آلی 23230210 132
1 0 آز شیمی عمومی 23230211 133
1 0 آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی 23230212 134
1 0 آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 23230213 135
1 0 آزمایشگاه ریزپردازنده 23230214 136
1 0 آزمایشگاه الکترونیک 2 23230215 137
1 0 آزمایشگاه مدار 1 23230216 138
1 0 آزمایشگاه مکانیک سیالات زیستی 23230217 139
1 0 آزمایشگاه مواد 23230218 140
1 0 آزمایشگاه بیومکانیک عمومی 23230219 141
1 0 آزمایشگاه مدارهای منطقی 23230220 142
1 0 آزمایشگاه بیومکانیک حرکت 23230221 143
1 0 آزمایشگاه مقاومت مصالح 23230222 144
3 0 پروژه 23230223 145
2 0 کارگاه عملی آموزشی و آشنایی با مراکز بهداشتی و درمانی 23230224 146
1 0 کارگاه تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی 23230225 147
1 0 آز فیزیولوژِی 23230226 148
1 0 آز فیزیک عمومی (2) 23230227 149
1 0 آز فیزیک عمومی (1) 23230228 150
1 0 کارگاه ماشین ابزار و تراشکاری 23230229 151
1 0 آزمایشگاه الکترونیک 1 23230230 152
1 0 آز ابزار دقیق پزشکی و ایمنی 23230231 153
1 0 آز مبانی الکترونیک و دیجیتال 23230232 154
1 1 نقشه کشی صنعتی 1 23230310 155

دانشگاه آزاد اسلامی | اداره کل برنامه ریزی درسی | Sep.iau.ir