آئین نامه  مجموعه ضوابط و مقررات آموزشي حاكم بر دوره هاي مختلف تحصیلی است كه با هدف ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي آموزشي كليه واحدها و مراكز آموزشي به منظور ارتقاء كيفيت آموزش ، تدوين يافته است . بديهي است تنها وجود ضوابط دقيق كافي نيست بلكه نحوه اجرا و به كاربستن درست مفاد آن توسط مسؤولان اجرايي و نيز همكاري صميمانه استادان و دانشجويان را طلب ميكند. در عين حال تذكر چند نكته را ضروري مي دانيم :

» تغيير اصول و يا تفسيري مغاير با اصول اين آيين نامه مجاز نيست و چنانچه در موارد استثنايي نياز به رفع ابهام در عبارات آن مشاهده شود منحصرا بر عهده كميسيون مزبور مي باشد.
» مسؤوليت اجراي آيين نامه بر عهده مسؤولان واحدهاي دانشگاهي ، اساتيد راهنما ، مديران گروههاي آموزشي ، مدرسان ، كارشناسان آموزشي و دانشجويان است.
» واحدهاي دانشگاهي موظف اند درآغاز هر سال تحصيلي به وي‍ژه هنگام نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي دانشجويان را از اهم مواد آيين نامه آگاه ساخته ودر صورت لزوم نسخه هايي از آن را در اختيار دانشجويان قرار دهند.
» انتخاب دروس با مشورت و تاييد استاد راهنما و تاييد مدير گروه آموزشي مربوط صورت گيرد تا دانشجو با مشكل آموزشي مواجه نگردد.
» استادان واحدها و مراكز آموزشي بايد نهايت دقت و توجه را در تصحيح اوراق امتحاني دانشجويان مبذول دارند ودر مهلت مقرر در آيين نامه ، نمرات نهايي امتحانات دانشجويان را به آموزش تحويل نمايند. چه بي توجهي به اين مهم ،بخش قابل تو جهي از آيين نامه را معطل گذاشته احتمالا موجب تضييع حقوق دانشجويان خواهد شد.

 در پايان اميد است با ابلاغ اين آيين نامه بسياري از مشكلات واحدهاي دانشگاهي از نظر مقررات آموزشي برطرف شود. يقينا نتايج حاصل از اجراي دقيق اين آيين نامه توسط مجريان ، به خصوص معاونان آموزشي مي تواند در بهبود و تكميل روند آموزش در دانشگاه موثر باشد. بمنظور تسهیل در دسترسی به اطلاعات مذکور آخرین آئین نامه ها به همراه آخرین تغییرات مربوطه در اختیار همکاران قرار می گیرد.

 

موضوع

شماره و تاریخ دریافت فایل

تاریخ شروع اجرا

تاریخ خاتمه اجرا

توضیحات

 آئین نامه معادلسازی دروس دوره دکتری تخصصی (Ph.D) 30/72520 PDF

نیمسال دوم

95-96

در حال اجرا

از تاریخ شروع اجرا شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل

95/10/8
 آئین نامه ارائه دروس جبرانی ئره دکتری تخصصی (Ph.D) 30/46664 PDF

نیمسال دوم

94-95

در حال اجرا

 
95/7/6
 شيوه نامه اجرائي آئين نامه آموزشي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته (جديد) قابل اجرا از ورودي 95 و به بعد 10/47581 PDF

نیمسال دوم

95/96

در حال اجرا

 
95/10/7
 آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کاردانی ناپیوسته ،  کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد پیوسته   PDF

نیمسال دوم

81/82

در حال اجرا

 
HTM
 آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته - منسوخ از 95   PDF

نیمسال اول

74/75

نیمسال دوم

94/95

 
HTM
 آئین نامه آموزشی دوره دکتری   PDF

نیمسال اول

84/85

در حال اجرا

 
 آئین نامه آموزشی دوره دامپزشکی   PDF

نیمسال اول

76/77

در حال اجرا

 
 آيين نامه امتحانات   PDF

نیمسال اول

84/85

در حال اجرا

 
 آئین نامه کارآموزي   PDF

یمسال اول

81/82

در حال اجرا