1- گواهی ها

جهت دریافت دو گواهی فوق الذکر باید شخصاَ یا نماینده شما با در دست داشتن ریز نمرات یا گواهینامه فراغت از تحصیل به سازمان مرکزی مراجعه نمائید

 

2-  تقاضای دریافت سرفصل برای ترجمه

1- تهیه سرفصل

آندسته از عزیزان هموطن که تصمیم به ادامه تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور را دارند ، از دانشگاه های مورد نظر درخواست سرفصل یا سیلابس دروس گذرانده آنها در دانشگاه آزاد اسلامی را مینمایند. جهت تهیه سرفصل مورد نظر اقدامات زیر باید انجام گردد

ابتدا از قسمت سرفصل های سایت ، سرفصل رشته مورد نظر خود را انتخاب نمائید و از آن پرینت تهیه فرمائید. البته قبل از پرینت به سال مصوبه سرفصل دقت نمائید که بازه زمانی تحصیل شما را شامل باشد بعنوان مثال دانشجویی که ورودی سال 80 دوره کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر میباشد مجاز به پرینت سرفصل مصوب سال  82 نیست بنابراین شما باید سرفصل مصوب حداقل سال 80 یا قبل از آن را تهیه کنید. البته فعلاَ فقط اخرین سرفصل های مصوب قرار داده شده است و چنانچه سرفصل مناسب ورودی خود را پیدا ننمودید (یعنی سال ورود شما به دانشگاه قبل از تاریخ تصویب سرفصل های مزبور باشد)باید به این قسمت جهت تهیه سرفصل مراجعه نمائید

 

2-مراجعه به سازمان مرکزی به آدرس

1-  تهران - انتهای اتوبان ستاری -میدان دانشگاه - به سمت حصارک  - سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- مرکز برنامه ریزی درسی

2- تهران - انتهای اشرفی اصفهانی - بلوار سیمون بولیوار - میدان دانشگاه - به سمت حصارک  - سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- مرکز برنامه ریزی درسی

 جهت ممهور نمودن سرفصل ها و دریافت نامه(هنگام مراجعه به همراه داشتن دانشنامه یا ریزنمرات و پرینت تهیه شده از سرفصل الزامی است.) جهت ممهور نمودن سرفصل و دریافت نامه معرفی به دارالترجمه رسمی دادگستری جهت  ترجمه سرفصل