لیست برنامه های درسی دوره كاردانی پیوسته گروه فنی و مهندسی
تعداد نتیجه :2
توضيحات

تاریخ

 شماره ایلاغ

کد رشته نام رشته مقطع
  22269 ناوبری گرایش ناوبری كاردانی پیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی
  23231 مهندسی نساجی -مهندسی پوشاک كارشناسی پیوسته 
     

کددروس

وضعیت خاتمه اجرا شروع اجرا تاریخ و جلسه گروه
     

دریافت کد

        فنی و مهندسی